Editorial board

Editor-in-Chief

Prof. Yuriy Bobalo, Rector of Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

Associate Editors

 • Prof. Petro Kostrobij, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
 • DSc. Yaroslav Pyanylo, Centre of Mathematical Modelling of IAPMM NASU, Lviv, Ukraine

Science Editor

Executive Secretary

 • PhD. Adrian Torskyy, Centre of Mathematical Modelling of IAPMM NASU, Lviv, Ukraine

Editors

 • Prof. Viktor Berbyuk, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden
 • Prof. Rostyslav Bun, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
 • Prof. Carlo Cattani, Universita degli Studi della Tuscia Viterbo, Viterbo, Italy
 • Prof. Yevhen Chaplya, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Poland
 • Prof. Vasyl Chekurin, Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics (IAPMM), Lviv, Ukraine
 • Prof. Olha Chernukha, Centre of Mathematical Modelling of IAPMM NASU, Lviv, Ukraine
 • Prof. Mieczyslaw Cieszko, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Poland
 • DSc. Bogdan Drobenko, Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics (IAPMM), Lviv, Ukraine
 • Prof. Anatoly Dzyuba, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro, Ukraine
 • Prof. Bogdan Gera, Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics (IAPMM), Lviv, Ukraine
 • Prof. Oleksandr Hachkevych, Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics, Lviv, Ukraine
 • Prof. Ihor Yavorskyy, UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland
 • Prof. Mariusz Kaczmarek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Poland
 • Prof. Petro Kalenyuk, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
 • Prof. Myroslav Kutniv, Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, Poland
 • Prof. Oleg Limarchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
 • Prof. Bogdan Lukiyanets, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
 • Prof. Leonid Lyubchyk, National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv, Ukraine
 • Prof. Petro Malachivskyy, Centre of Mathematical Modelling of IAPMM NASU, Lviv, Ukraine
 • Prof. Oleg Mashkov, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Kyiv, Ukraine
 • Prof. Mykola Medykovskyy, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
 • Prof. Roman Musii, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
 • Prof. Viktor Mykhaskiv, Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics, Lviv, Ukraine
 • Prof. Taras Nahirnyj, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Poland
 • Prof. Oleksandr Nakonechnyi, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
 • Prof. Andriy Peleshchyshyn, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
 • DSc. Volodymyr Pelykh, Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics (IAPMM), Lviv, Ukraine
 • Prof. Valery Pilipchuk, Wayne State University, Detroit, USA
 • Prof. Yuriy Povstenko, Akademia im. Jana Dlugosza w Częstochowie, Częstochowa, Poland
 • Prof. Michele La Rocca, Universita degli Studi Roma, Rome, Italy
 • Prof. Yarema Savula, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
 • Prof. Yaroslav Sokolovskyy, National University of Forestry and Wood Technology, Lviv, Ukraine
 • Prof. Alois Steindl, Institute for Mechanics and Mechatronics, Vienna, Austria
 • Prof. Imre Timar, Pannon Egyetem, Veszprem, Hungary
 • Prof. Mykhailo Tokarchuk, Institute for Condensed Matter Physics NASU, Lviv, Ukraine
 • Prof. Anatoly Vlasyuk, National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukraine
 • DSc. Roman Yuzefovych, Karpenko Physico-Mechanical Institute NASU, Lviv, Ukraine
 • Prof. Liubov Zhuravchak, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine