Fundamentals of form making and design of interior elements driven by natural shapes

SA.
2015;
: pp. 229 - 239
Автори: 
Myhal S., Dyda I., Kazantseva T.

Lviv Polytechnic National University, Department of Design and Architecture Basics

Окреслено основні об’єкти предметного біодизайну, виділено основні прийоми їх проектування та визначено основні тенденції формотворення для кожного типу виробів.

1. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник / В. Я. Даниленко. – Харків, 2003. – С. 192–208. 2. Лазарев Е. Н. Бионика и художественное конструирование / Е. Н. Лазарев. – Л., 1971. 3. Лазарев А. И. Бионические аспекты формообразования пространственно-временных “развивающихся” систем в архитектуре и дизайне / Е. Н. Лазарев // Технічна естетика і дизайн: науковотехнічний збірник. Вип. 1. – К., 2001. – С. 78–86. 4. Лебедев Ю. С. Архитектура и бионика / Ю. С. Лебедев. – М., 1977. 5. Мигаль С. П. Проектування меблів: навч. посібник. – Львів, 1999. – С. 73–84. 6. Мигаль С. П. Напрями освоєння природних форм і структур живих організмів у дизайні просторово-предметного середовища / С. П. Мигаль, Т. Є. Казанцева // Традиції і новації у вищий архітектурно-художній освіті [Текст]: зб. наук. пр. – Харків, 2012. – № 4. – С. 58–61. 7. Дида І. А. Стосунок до природи як фактор формування архітектурного довкілля / І. А. Дида // Вісник НУ “Львівська політехніка”, 2007. – № 585. – С. 197–202. – С. 30–34. 8. Дида І. А. Перспективи застосування в українській архітектурі автохтонних екологічних принципів формування середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник / відп. ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА. – Вип. № 27.– С. 34–44. 9. Мигаль С. П. Напрями освоєння… 10. Михайленко В. Є. Основи біодизайну: навч. посібник / В. Є. Михайленко, О. В. Кащенко. – К., 2011. 11. Там само. 12. Трегуб Н. Е. Логика мыследеятельности в предметном дизайне / Н. Е. Трегуб // Традиції і новації у вищий архітектурно-художній освіті [Текст]: зб. наук. пр. – Харків, 2012. – № 5. – С. 192–200. 13. Мигаль С. П. Колір в предметному середовищі: навч. посібник / С. П. Мигаль, П. М. Татіївський, В. М. Савін, І. В. Кузуб. – К., 2004. – С. 41–45. 14. Мигаль С. П. Науково-методологічні основи дизайну меблів / С. П. Мигаль // Ліс. госп-во, ліс; папер. та дерево об. пром.-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів, 2012. – Вип. 38. – С. 81–84. 15. Мигаль С. П. Колір…