Palace and park complexes of Yakub Kubitskiy in Volyn region. Architectural features, program of saving, preservation and restoration palace and park complexes

SA.
2015;
: pp.177 - 185
Authors: 
Boyko О., Pogranichna І.

Lviv Polytechnic National University, Department of Restoration of Architectural and Art Heritage

 

На основі іконографічних, картографічних матеріалів та натурних обстежень проведено стилістичний, композиційний та конструктивний аналіз ампірових палацово- паркових комплексів на Волині та визначено архітектурні особливості палаців авторства Якуба Кубіцького. Розроблено програму збереження, консервації та реставрації палацово-паркового ансамблю у с. Самчики Хмельницької обл.

1.Воронцова Ю. 70 чудес України / Ю. С. Воронцова, О. М. Бєліков // Замки, фортеці, палаци України. 70 чудес (українською та англійською мовами). – Харків, 2012. – 320 с.

2. Гуренко І. І. Архітектура магнатських резиденцій південної Волині кін. XVIII – поч. XIX ст. (на прикладі палаців Я. Кубіцького) // І. І. Гуренко. – Маґістерська дипломна робота [Рукопис]. – Нац. ун-т “Львівська політехніка”, кафедра РАМС. – Львів, 2014.

3. Михайлишин О. Палацово-паркові ансамблі Волині ІІ-ої половини 1819 ст. / Ольга Леонідівна Михайлишин // Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування. – Київ, 2000.

4. Пажимський О. Самчики / Олександр Пажимський, Богдан Пажимський. Самчики (плацово-парковий ансамбль XVIII – XIX ст.). – Самчики, 2012. – 95 с.

5. Ричков П. Палацове будівництво на Волині ХVIII – поч. XIX ст. // П. Ричков // ІІ Велика Волинь: минуле й сучасне. Тези міжнародної краєзнавчої конференції. – Житомир, 1993. – С. 144145

6. Тиманович Є. В. Довідник державного реєструнаціонального культурного надбання. / Є. В. Тиманович; ред. А. П. Мардера та В. В. Вечерський. – Київ: Техніка, 2000. – 570 с.

7.Тимофієнко В. І. Українська садибна архітектура ІІ-ої пол. ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. / Володимир Іванович Тимофієнко // Науково-дослідний інституттеорії та історіїархітектури і містобудування. – Київ, 1993. – 39 с.

8. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся /О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1983. – Т. 2. – С. 514.

9. Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych