Phenomenon of Poetic Іmage in the Modern Theory of Architecture

SA.
2015;
: pp. 27 - 33
Authors: 
Kramarchyk K.

Lviv Polytechnic National University,
Department of Design and Fundamental Architecture

 

Розкрито питання становлення категорії поетичного образу в архітектурно- предметному середовищі.

 1. Лєпахін В. Ікона та іконічність / В. Лєпахін; пер. з рос. Т. Тимо. – Львів: Свічадо, 2001. – С. 72–73.
 2.  Храмова В. До проблеми української ментальності / В. Храмова // Українська душа. – К.: МП “Фенікс”, 1992. – С. 3–4.
 3.  Шліпченко С. Архітектурні принципи постмодернізму / С. Шліпченко. – К.: Всесвіт, 2000. – С. 223.
 4.  Топоров В. Санскрит и его уроки. Древняя Индия: язык, культура, текст / В. Топоров // Всесвіт у дзеркалі японської мови: словесні символи культури Японії. – К.: Видавничий дім А+С, 2005. – С. 91.
 5.  Каган М. Философия культуры / М. Каган. – С.-Петербург: ТООТК, 1996. – С. 254.
 6.  Культорология ХХ век. Энциклопедия. – Т. 1. (А-Л). – С.-Петербург 1998, Университетская книга; ООО “Алетейя”. – С. 56.
 7.  Шевцов С. Метафизика та мифологика поэтического мышления (античность-современность: событийный диалог). – Днепропетровск: Издательство днепропетровского национального университета, 2007. – С. 6–7, 176.
 8.  Тищенко К. Метатеорія мовознавства / К. Тищенко. – К.: Основи, 2000. – С. 254.
 9.  Там само. –С. 70–71.
 10.  Там само. – С. 101.
 11.  Там само. – С. 31–33.
 12. Там само. – С. 62.
 13.  Линковах В.Архетипи та кенотипи в сучасній сіверській образотворчості / В. Линковах // Артанія № 5. – 1999. – С. 30.
 14. Кульчицький О. Світовідчування українця / О. Кульчицький // Українська душа. – К.: МП Фенікс, 1992. – С. 51–64.
 15.  Янів В. Нариси до історії етнопсихології / В. Янів // Серії підручники. – Ч. 13. – Український вільний університет. – Мюнхен–Рим–Париж, 1966. – 203 с.
 16. Там само. – С. 22.
 17. Феноменологія. Словарь культуры ХХ века / В. Руднев (ред). – М.: Аграф, 1999. – С. 332.
 18. Татаркевич В. Мистецтво: Історія стосунку мистецтва до поезії / В. Татаркевич // Історія шести понять. – К.: Юніверс, 2001. – С. 86–89.
 19. Там само. – С. 86–89.
 20.  Потебня О. Естетика і поетика слова. Пам’ятки естетичної думки / О. Потебня. – К.: Мистецтво, 1985. – С. 250.
 21.  Лєпахін В. Ікона та іронічність, пер. з рос. Т. Тимо. – Львів: Свічадо, 2001. – С. 83.
 22. Там само. – С. 88. 23. Каган М. Начала эстетики / М. Каган. – М.: Искусство, 1964. – С. 93.
 23.  Франко І. Поезія і її становисько в наших временах / І. Франко // Зібрання творів: у 50-ти томах. –Т. 26. – К.: Наукова думка, 1980. – С. 393–399.
 24. Потебня О. Естетика і поетика слова /О. Потебня // Пам’ятки естетичної думки. – К.: Мистецтво, 1985. – С. 24, 125.
 25.  Там само. – С. 49.
 26. Макаров А. Світло українського барокко / А. Макаров. – К.: Мистецтво, 1994. – С. 257.
 27. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо “Москалевої криниці” / Л. Плющ // Дванадцять статей;передм. Ю. Шевельова. – К.: Факт, 2001. – С. 272, 281.
 28. U. Eco, Interpretacija I nadinterpretacija W: C. Brooke-Rose, J. Culler, U. Eco, R. Rorty, Interpretacija I nadinterpretacija, Kraków 1996, Znak, s.45-66.
 29. Татаркевич В. Там само. – С. 70. 31. Каган М. Начала естетики / М. Каган. – М.: Искусство, 1964. –С. 120.
 30. Хейзинга Й. HOMO LUDENS / Й. Хейзинга. – М.: Прогресс-Академия, 1992. – С. 139, 147–149.
 31. Хейзинга Й. Там само. – С. 154–156.
 32. Мукаржовский Я. Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты / Я. Мукаржовский // Труды по знаковым системам 9. – Тарту, 1977. – С. 244–293.
 33.  Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ / В. Топоров // Исследования в области мифопоэтического. – Избранное. – М.: “Прогресс” – “Культура”, 1995. – С.-4.
 34. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика та поетика / Г.-Ґ. Ґадамер // Вибрані твори; пер. з нім. – Київ: Юніверс, 2001. – С. 16–27.
 35. Мардер А. Эстетика архитектуры. (Теоретические проблемы архитектурного творчества) / А. Мардер. – Москва, Стройиздат, 1988. – С. 115.
 36. Хмельовський О. Теорія образотворення: Кн.ІІІ: Категорія образу / О. Хмельовський. – Луцьк: Луцький державний технічний університет, 2002. – С. 197.
 37.  Крамарчук Х. П. Архетип – генотип-фенотип/кенотип – структурно-типологічні категорії образу. Матеріали 1-ої наукової конференції молодих науковців “Геодезія Архітектура Будівництво” / Х. П. Крамарчук. – Львів: Видавництво НУ “ЛП”. – С. 38–41.
 38.  Символ В: С.Аверинцев, София – Логос. Словник. – Київ: Дух і Літера, 2001. – С. 178.
 39. Словник епітетів української мови. – Київ: Довіра, 1998. – С. 174. 42. Смолина Н. Традици симетрии в архитектуре / Н. Смолина. – Москва: Стройиздат, 1990. – С. 260.
 40.  Мардер А. Эстетика архитектуры. (Теоретические проблемы архитектурного творчества) / А. Мардер. – М.: Стройиздат, 1998. – С. 134.
 41.  Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора. Репринтне видання з 1928р. у Львові / К. Сосенко. – Київ: Сіно, 1994. – С. 78.
 42. Словник синонімів укр. мови: в 2-х т. / А. Бурячок, Г. Гнатюк, С. Головащук та інші (ред.). – Київ: Наукова думка, 1999–2000. – Т. 1. – С. 480.
 43.  Культорология ХХ век. Энциклопедия Т.2.