Бета-алкілзаміщені акрилові кислоти

2017;
: pp. 128-132
1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”

Досліджені технологічні аспекти процесу одержання b-алкілзаміщених акрилових кислот у присутності хлористого водню. Встановлено, що вищевказані кислоти були одержані з відповідних b-лактонів у присутності хлористого водню у вигляді 15%-ої соляної кислоти. Розглянуто особливості одержання цільових продуктів залежно від їх агрегатного стану. Досліджено вплив температури і часу на вихід кислоти, визначено оптимальні умови здійснення реакції. Визначено властивості отриманих бета-алкілзаміщених кислот.

The technological aspects of the process of producing of b- alkyl substituted acrylic acids acid in the present chloral acid have been thoroughly investigated. It was established that the above acids were obtained from the corresponding b-lactones in the presence of hydrogen chloride in 15% of the hydrochloric acid. The features obtaining of desired products according to their physical state were considered.The influence temperature & time by yield acids are studied. The optimal conditions of the process of synthesis b-alkylacrylic acid are determined. The properties of beta-alkylsubstituted acids were determined.

1. Цимбалистов А.В., Чуев В.В., Чуев В.П., Миняйло Ю.А., Оганесян А.А. Сравнительная характеристика акриловых базисных пластмасс.// Институт стоматологии ,2016.-N 4.-С.98-99. 2. Патент ПНР № 085486 МКИС 07С69/45. Sposob wytwarzania esterow Kwasu akrylowego- НКИ 260/344.- 4 с. 3. Патент США № 2.623.67. The b-acrylic acid / Warren L Beears , Rochester, N.Y. a corporation of New Jersey; НКИ 260/344.-14 с. 4. Gresham T.L,Jansen J.E. and Beears W. L. b-Propiolactone.XIV. b-Isovalerolactone. // J. of American Chemical Soc., 1954.-vol.76.-p.486-488. 5.ІІочапська І.Я., Котович Х.3., Мокрий Є.М.. Деякі кінетичні закономірності розкладу b-лактонів //Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Хімія, технологія речовин та їх застосування, Львів-1997, №333, с.107 – 108. 6. ІІочапська І.Я., Котович Х.3., Мокрий Є.М. Синтез 3-метил-b-бутиролактону, 3-метил–кротонової кислоти та її похідних.// Доповіді НАН України, 1998.-N 10.-С.157-161.