Когезійний потенціал термінологічної лексики у фаховому дискурсі

2006;
: сс. 49 - 53
1
Тернопільський державний економічний університет

У статті аналізується когезійно-когерентний потенціал термінологічної лексики у фахових текстах у світлі комунікативно-когнітивної парадигми сучасного мовознавства. У результаті дослідження економічного дискурсу як лінгвосоціокультурної взаємодії суб’єктів економічної діяльності, здійснено системний аналіз когезійних засобів термінологічної лексики у лексико-семантичному, синтаксичному та функціональному аспектах. Функціонування термінів визначається прагмасемантичними настановами тексту, вибором когезійних засобів для адекватної репрезентації формально-змістової цілісності, що інтегрує текст у глобальний зв’язок комунікативної ситуації.

The article presents the study of the cohesive and coherent potential of the terminological lexis in texts for specific purpose from the viewpoint of communicative and cognitive linguistic paradigms. The research of the economic discourse as the communicative, social and cultural interaction of the participants of economic activity results in presentation of the cohesive means of the terminological lexis in semantic, structural and functional aspects. The functioning of terminological lexis is determined by pragmatic and semantic purposes of text, choice of the cohesive means promotes coherence that integrate text into the global connection of communicative situation.

Рибачок С. Когезійний потенціал термінологічної лексики у фаховому дискурсі / Світлана Рибачок // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 49–53.