Українські еквіваленти англійських нетрадиційних, фразових і комбінованих абревіатур

2006;
: сс. 67 - 70
1
Професором кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка».

Стаття присвячена дослідженню нетрадиційних, фразових і комбінованих абревіатур, які використовуються в англомовних електронних матеріалах письмового листування, а також у науково-технічній літературі з дистанційного навчання. У статті автор запропонував визначення цих абревіатур, їх українські еквіваленти і провів їх детальний аналіз.

The article deals with the research of nontraditional, phrasal and combined abbreviations used in English e-mail messages, chats, forums, listserves, as well as in the scie-tech literature on distance learning. The author proposed definitions for these types of abbreviations, their Ukrainian equivalents and analyzed their structure in the article.

У попередніх наших статтях вже частково проводився аналіз нетрадиційних [3, с. 95–104], фразових і комбінованих абревіатур [2, с. 43–48]. Дослідження цих абревіатур показало, що вони в основному використовуються тоді, коли потрібно часто або швидко писати стандартні сполучення слів, фрази або цілі речення. Частину цих абревіатур  (понад 150 лексичних одиниць) представлено в «Англо–українському тлумачному словникові з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування» [1].

Матеріалом цього дослідження є три види згаданих вище абревіатур (понад 250 лексичних одиниць), виявлених в англомовних електронних листах (e-mail messages), електронних бесідах (chats), форумах (forums), листах розсилання (listserves), а також у науково-технічній літературі з дистанційного навчання.

Мета статті – запропонувати визначення цих абревіатур, детальніше розглянути їх структуру і запропонувати варіанти перекладу українською мовою.

Аналіз згаданих вище абревіатур є частиною комплексного дослідження науково-технічної літератури з дистанційного навчання. Під комплексним дослідженням науково-технічної літератури ми розуміємо виявлення й переклад різними мовами термінів, номенклатури, специфічної загальновживаної лексики, характерної для певної підмови, а також імен і прізвищ авторів відомих наукових праць (статей, доповідей, монографій, посібників) і назв навчальних закладів та інших організацій, які мають відношення до дистанційного навчання й часто зустрічаються в літературі з цієї тематики [2, с. 43–48].

До нетрадиційних або нестандартних ми відносимо абревіатури (НА), в яких замість перших букв слів, від яких вони утворені, наприклад, ВНС – віртуальне навчальне середовище чи скорочень типу Internet (International network) – Інтернет та інших способів, використовуються цифри і/або букви, вимова яких співпадає в англійській мові з вимовою певних слів у словосполученні, наприклад, f2f від англійських слів face-to-face – індивідуальний, або традиційний у термінах індивідуальне навчання, традиційне навчання – face-to-face learning. Нетрадиційність цієї абревіатури полягає в тому, що оскільки цифра 2 і прийменник to транскрибуються однаково як [tu:], тому в цій абревіатурі прийменник to замінений на цифру 2, яка коротша в написанні і легше запам’ятовується, ніж абревіатура з прийменником to. Традиційна абревіатура від цих слів повинна би будуватися таким чином: ftof або f-to-f. Нетрадиційні абревіатури використовуються в англомовній науково-технічній літературі з дистанційного навчання, іншій літературі пов’язаній з інформаційно-комунікаційними технологіями, а також в електронних листах, бесідах, форумах, листах розсилання. Крім термінів, нетрадиційно утворюються абревіатури від загальновживаних слів, наприклад, B4 (be four, before) – до того та ін.

Подібним чином утворюються абревіатури від термінів, номенклатурних назв і загальновідомих сполучень слів, наприклад, A2B – administration to business – взаємодія влади з бізнесом, W2K – Windows 2000 – операційна система Windows 2000, W3 – World Wide Web – Всесвітня павутина, мережа, W4W – Word for Windows – текстовий процесор корпорації Майкрософт, Y2K – Year 2000 – 2000-й рік, а також описана у статті [5, с. 95–104], абревіатура ICQ – I seek you – Я шукаю тебе (назва програмного забезпечення).

Як видно з наведених прикладів, найчастіше ці абревіатури утворюються шляхом заміни слів цифрами або буквами, які так само вимовляються, але коротше пишуться, а саме: 2 – to; 3 – кількість разів використання однакової букви, наприклад W в абревіатурі W3; 4 – for; K – від слова kilo, яке означає 1000, для заміни цифр 000, наприклад, у згаданих вище абревіатурах W2K, Y2K та ін.

Ще один вид, а саме фразові абревіатури (ФА) використовуються в основному в електронних листах, бесідах, форумах, листах розсилання, тобто там, де потрібно швидко і точно обмінюватися інформацією в письмовій формі. Вони утворюються від перших букв слів, з яких побудовані словосполучення, фрази або речення, а отже можуть складатися з двох і більше букв, наприклад, YR – Yeah, right – Точнісінько так, правильно; AKA – Also known as ... – Також відомий як ...; AISI – Аs I see it. – Як я це бачу; на мій погляд; BBIAB – Be back in a bit. – Незабаром буду; незабаром повернуся; TTBOMK – To the best of my knowledge – Найкраще, що я знаю; YAFIYGI – You asked for it, you got it – Що просив, те й отримав. Як видно із наведених прикладів, до складу абревіатур входять перші літери всіх основних і допоміжних частин мови, з яких складається словосполучення, фраза чи речення.

Виникнення різного роду абревіатур сприяє оптимізації процесу комунікації. Проте абревіатури часто погано узгоджуються з лексичною системою мови, не відповідають звичним моделям, незручні для вимови. Під тиском системи мови деякі абревіатури, так звані акроніми, стають буквенно-звуковими, наприклад, HAND (Have a nice day – Гарного вам дня), KISS (Keep it simple, stupid – Будь простішим, дурнику) нагадують загальновживані слова hand – рука, kiss – поцілунок.

Слід також зауважити, що серед ініціальних абревіатур і скорочень спостерігається омонімія, що викликає труднощі в правильному їх тлумаченні. Наприклад: BBS – 1. Bulletin Board System (або Service) – електронна дошка оголошень. 2. Be Back Soon – незабаром повернуся (абревіатура, яка використовується в е-бесідах, форумах).

В деяких фразових абревіатурах замість перших літер деяких або всіх слів використовуються цифри і/або букви, вимова яких співпадає в англійській мові з вимовою певних слів, наприклад, U замість you, 4 (four) замість for, як у реченні W84M – Wait for me – Почекай мене. Таке поєднання фразових і нетрадиційних абревіатур ми називаємо комбінованими абревіатурами. У дослідженій літературі виявлено такі варіанти побудови комбінованих абревіатур: 1. В комбінованій абревіатурі CU – See you! – До зустрічі! обидві перші букви слів See you! замінено буквами С і U,  які звучать, відповідно як See і you. 2. В абревіатурі B4N (by for now) – бувай, будь здоров! замість букви f у слові for використано цифру 4 (four), яка звучить так само в англійській мові як слово for. У деяких абревіатурах цього виду використовуються одночасно цифри і букви, наприклад, ILU2 – I like you too. – Ти мені також подобаєшся. В абревіатурі CYO (See you online) –  бувай, до зустрічі в Інтернеті!  замість першої літери S – [es] використано букву С [si:], яка звучить так само, як слово See. Наступні букви абревіатури YO є першими літерами слів you online. 3. Комбіновані абревіатури використовуються також у поєднанні із словами, утворюючи єдину цілу фразу або речення, наприклад, Y did U …– Why did you – Чому ти …; UR wrong – You are wrong – Ти неправий.

До комбінованих можна віднести також абревіатури від термінів, в яких замість перших літер цифр, написаних у вигляді слова, пишуться відповідні цифри, наприклад, B8ZS – bipolar eight zero substitution – біполярне заміщення восьми нулів (спосіб кодування).

Деякі абревіатури мають синоніми через різне їх написання різними авторами, наприклад, BFN або B4N – By for now. – До зустрічі.

Фразові та комбіновані абревіатури можуть утворюватися від:

1) речень у стверджувальній, заперечній і питальній формах: YIU – Yes, I understand – Так, я зрозумів. NRN – No reply is necessary. – Відповідь не потрібна;  AYT – Are you there? – Ви/ти тут (на місці)?

2) частин складносурядних або складнопідрядних речень: IANAL – І am not a lawyer, but ... – Я не адвокат [юрист], але ... ; BYKT – But you know that ... – Але ви знаєте, що ...; IIRC  – If  I remember correctly ... – Якщо я точно пам’ятаю ... . Якщо мені не зраджує пам’ять ... .  

3) скорочених варіантів розповідного або питального речення: BBL – [I’ll] Be back later. – Повернуся пізніше; ще повернуся; питального речення: KWIM – [Do you] Know what I mean? – Розумієте, що я маю на увазі?

4) простих фраз або речень, з яких видно настрій користувача під час роботи з комп’ютером: сміх: LOL – Laughing out loud. – Помираю від сміху; іронію: HTH – Hope that helps! – Сподіваюся, це допоможе  (із саркастичним відтінком); радість: GTSY – Glad to see you. – Радий вас бачити; жартівливість: HHOJ – На ha only joking. – Це тільки жарт; прокляття: DIIK – Damned іf I know. – Будь я проклятий, якщо знаю; пересторогу: MYOB – Mind your own business. – Займайся своєю справою; піклуйся про свій власний бізнес.

5) прислів’я: GMTA – Great minds think alike. – Великі уми мислять однаково.

6) привітання: WB – Welcome back – Ласкаво просимо, приєднуйтеся.

7) прощання: HAGO – Have a good one – Всього доброго.

8) подяки: TYVM – Thank you very much – Дуже дякую.

9) перепрошення: BYP – Beg your pardon. – Перепрошую.

10) пропозиції: LJBF – Let’s just be friends. – Давай будемо просто друзями.

11) короткого питання у формі вияснення анкетних даних: ASL – Age? Sex? Location? – Вік? Стать? Звідки?

12) речень з присудками вираженими дійсним, наказовим або умовним способами: YHBT – You have been trolled. – Ви потрапили на вудку; RTM – Read the manual. – Читай документацію; LJBF – Let’s just be friends. – Давай будемо просто друзями.

13) вставних фраз, речень: BTW – By the way. – До речі; між іншим; AFAICT – Аs far as I can tell. – Наскільки я можу сказати.

Матеріали дослідження ми використали, укладаючи «Англійсько-український словник з дистанційного навчання» [3, с. 31] та «Англійсько-український тлумачний словник з дистанційного навчання» [5, с. 116], у додатки яких введено двомовні списки: імен і прізвищ відомих англомовних науковців і практиків в галузі дистанційного навчання; назв навчальних закладів, організацій; фразових, нетрадиційних і комбінованих абревіатур; номенклатурних назв, які вживають, відповідно, у форумах, електронних бесідах, повідомленнях і в науково-технічній літературі з цієї тематики.

Висновки. В «Англо–українському тлумачному словникові з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування» [1] наведено 19 нетрадиційних, 123 фразових і 10 комбінованих англомовних абревіатур.

В україномовних форумах, е-бесідах, листах розсилання, е-пошті ми не виявили українських нестандартних, фразових і комбінованих абревіатур. На нашу думку, це можна пояснити тим, що в нашій країні все ще мало використовують електронні способи обміну інформацією, а отже немає потреби придумувати шляхи швидкісної передачі її у вигляді абревіатур та інших способів.

Із впровадженням дистанційного навчання у освітніх закладах України, елементом якого є написання електронних листів, проведення електронних бесід, форумів, виникне також потреба застосовувати скорочені варіанти слів, словосполучень, фраз і речень, а отже можна буде використати описаний в нашій статті закордонний досвід у цій сфері.

1. Англо–український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. – К.: Видавничий дім «СофтПрес», 2005. – Вид. 1. – 552 с. 2. Шуневич Б. Комплексне дослідження української та англійської термінології з дистанційного навчання // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка»: Проблеми української термінології – 2005. – № 538. – С. 43–48. 3. Шуневич Б. Англійсько-український словник з дистанційного навчання // Лінгвістичні та методичні проблеми викладання іноземних мов. Ювілейна науково-методична конференція присвячена 100-річчю КПІ. – К., 1998. – С. 31. 4. Шуневич Б. Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка»: Проблеми української термінології, – 2003, № 490. – С. 95–104. 5. Шуневич Б. І., Кохан А. Б. Англійсько-український тлумачний словник з дистанційного навчання // Тези доп. МНК «Сучасні проблеми термінології та термінографії». – Київ, КМУЦА, 2000. – С. 116.

Шуневич Б. Українські еквіваленти англійських нетрадиційних, фразових і комбінованих абревіатур / Богдан Шуневич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 67–70.