Варіантні одиниці в українській науково-технічній термінології

2006;
: сс. 22 - 25
1
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Проаналізовано терміни-варіанти на матеріалі української науково-технічної термінології. Це спільнокореневі мовні одиниці з однаковим планом змісту, але з деякими відмінностями у плані вираження. Схарактеризовано акцентні, фонематичні, морфологічні, словотворчі, комбіновані варіанти. Визначено причини появи термінів-варіантів в аналізованій термінології.

Terms-variants based on the Ukrainian scientific and technical terminology material are analysed. These are one-root units with the same form of content, but having some distinctions in the form of expression. Accentual, phonemic, morphological, word-formative, combined variants are characterized. Reasons for terms-variants appearing in analysed terminology are defined.

Боярова Л. Варіантні одиниці в українській науково-технічній термінології / Людмила Боярова // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 22–25.