Біблієантропоніми-арамеїзми Нового Завіту в українських перекладах святописемних текстів другої половини XIX – кінця XX століття

2007;
: сс. 90–99
Authors: 
Галина Тимошик

Львівський національний університет ім. Івана Франка

У біблійному тексті антропоніми формують цілісну систему, в якій найменування чітко диференціюються за мовою-джерелом. Виокремлюємо арамейські за походженням біблієантропоніми. Особливістю біблієантропонімів-арамеїзмів є те, що вони не презентуютьокрему антропосистему (у структурі святописемного тексту вони представлені фрагмен-тарно і неповно), а є компонентом гебрейської системи найменувань Новозавітнього Канону. Біблієантропоніми-арамеїзми мають низку особливостей, які дають змогу упізнати й виокремити їх серед розмаїття антропонімних формул новозавітного тексту.

 

In the biblical text anthroponims form a complete system in which the denomination is clearly differentiated according to the source language. We distinguish separately biblical anthroponims Aramaic by origin. The peculiarity of biblical anthroponims-Aramaisms is that they do not present a separate anthropogenic system (in the structure of the text of the Holy Bible they are represented in a fragmentary and not complete way), but are a component of the Hebrew system of the denomination of the New Testament Canon. Biblical anthroponims-Aramaisms have a number of peculiarities which enable to recognize and distinguish them among the variety of anthroponims formulas of the New Testament Covenant text.

Тимошик Г. Біблієантропоніми-арамеїзми Нового Завіту в українських перекладах святописемних текстів другої половини XIX – кінця XX століття / Галина Тимошик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 90–99.