Метафора у термінології холодильної техніки

2007;
: сс. 45–52
Authors: 
Олена Южакова

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

У статті репрезентовано найвідоміші теорії метафори (семантична та когнітивна), висвітлено специфіку наукової, зокрема технічної, метафори порівняно з художньою і побутовою, а також на матеріалі термінології холодильної техніки виокремлено тематичні групи метафор, зроблено їх семантичний аналіз та запропоновано метафоричну модель у зазначеній галузі знань.

 

The article represents the most well-known metaphor theories (semantic and cognitive ones), it considers peculiarity of the scientific (including technical) metaphor compared to fiction and everyday life metaphors and on the basis of the refrigeration engineering terminology it also singles out the metaphor topical groups, gives their semantic analysis and offers the metaphor model in the above-mentioned branch of knowledge.

Южакова О. Метафора у термінології холодильної техніки / Олена Южакова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 45–52.