Інструкція для авторів

Стаття повинна відповідати тематиці наукового журналу і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше в інших наукових виданнях. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильність цитування наукових джерел і посилання на них несе автор статті. Електронні версії рукописів статей надсилають у редколегію журналу «Хімія, технологія речовин та їх застосування» на електронну адресу: sjctas@gmail.com та подають роздрук на стандартному папері формату А4. ОДНОЧАСНО з електронною версією статті подається її реферат українською та англійською мовами ОКРЕМИМ файлом (два реферати в одному файлі). Назви файлів є наступними: для статті - прізвище першого автора англійською мовою та поточний рік, (приклад faramushka2019); для реферату - прізвище першого автора англійською мовою, поточний рік та приставка ref (приклад faramushka2019_ref). Обсяг реферату - 1800 знаків. Вимоги до оформлення рефератів аналогічні до вимог оформлення статті ( ініціали та прізвища авторів; назва; назва статті; текст реферату). Стаття та реферат відсилаються в форматі .doc. Якщо в статті дотримані всі вимоги, то вона скеровується рецензенту. Після зауваженнь рецензента, відповідального секретаря або головного редактора то до назви додається приставка ver2, ver3 і т.д. (приклад faramushka2019_ver2).

Матеріали подають до публікації у повному обсязі. Редколегія видання залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають його тематиці, а також ті статті, що не оформлені згідно даних вимог.

Зміст журналу складається з основних профільних рубрик, котрі куруються членами редакційної колегії і які рекомендують рукопис статті до опублікування:

 • Аналітична хімія. Фізична та колоїдна хімія. Неорганічна хімія. Органічна хімія
 • Технологія неорганічних речовин та силікатних матеріалів
 • Технологія органічних речовин, технологія нафти та газу
 • Технологія бродіння, біотехнологія та фармація
 • Хімічна інженерія та екологія
 • Високомолекулярні сполуки та (нано)композиційні матеріали

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

 1. Вступ  (постановка проблеми, аналіз джерел інформації).
 2. Мета дослідження.
 3. Матеріали і методи досліджень.
 4. Результати досліджень та їх обговорення.
 5. Висновки.
 6. Література.

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word відповідно до таких вимог:

1. Формат видання А4 (210x297 мм).

• відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 1,8 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього – 1,6 см. Розділ на 2 колонки, ширина колонок 8,3 см, проміжок 0,8 см.

• колонцифра нижня, по центру сторінки.

2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.

3. Рубрикація.

У першому рядку праворуч вказують – авторів через кому та пробіл (п/ж), виключка – вправо. Спочатку вказують ініціали, а потім прізвище. Ініціали авторів відокремлюються один від одного пробілом. При наявності у статті авторів з різних організацій після прізвища автора та перед назвою організації ставиться нумерація використовуючи верхній індекс;

–         назва організації та підрозділу, в якому працюють автори та електронна адреса автора для кореспонденції, виключка – вправо;

–         назва статті українською мовою – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;

–         анотація українською мовою (орієнтовно 60 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

–         ключові слова українською мовою (5-8 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

– автори англійською мовою через кому та пробіл (п/ж), виключка – вправо

–          назва статті англійською мовою – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;

–         анотація англійською мовою (орієнтовно 60 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

–         ключові слова англійською (5-8 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

Якщо стаття написана англійською мовою застосовується реверсивний порядок (спочатку всі дані англійською).

–         підзаголовки у статтях – Times New Roman, 11, малими літерами, п/ж.

4. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки або колонки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер).

Рисунки форматів *.tif, *.psd, *jpg (роздільна здатність не менша за 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Рисунок. Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Чорно-білі рисунки, створені у програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Об’єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові – переводяться у формат *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color).

Рисунки, створені за допомогою засобів Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення.

Можливість друку кольорових ілюстрацій необхідно узгодити з редакційною колегією журналу.

5. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) - 11 кеглем, по правому краю таблиці, курсивом. Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, п/ж, пряме.

6. Формули подають у форматі Equation 3–5, вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.

Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами.

Індекси в цих величинах потрібно записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом. Позначення вектора може бути виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею,або жирною буквою не курсивом, наприклад w.

7. Хімічні формули та схеми реакцій розміщують по центру сторінки. Для оформлення хімічних формул слід використовувати ISIS Draw або ChemDraw, гарнітура Arial, розмір букв – кегль 10, довжина зв'язку 0.51 см. Ширина схеми не більше 17.5. У схемі необхідно вказати всі умови реакцій: над стрілкою - реагенти, каталізатори і розчинники, під стрілкою - температура, час і вихід. Якщо умови реакцій сильно завантажують схему, їх можна перенести в кінець схеми розшифровуючи літерними індексами, наприклад i: HCl, H2O, 80 °C, 5 год. Такий же літерний індекс повинен бути вказаний над стрілкою відповідної реакції.

8. Література: нумерація з першого рядка. гарнітура Times New Roman, кегль 11. Мінімальна кількість літературних посилань 13, з яких 80 %  має бути опубліковано після 2000 року та не більше 30 %  самоцитувань.  Список літературних джерел оформлюється відповідно до одного з найпопулярніших міжнародних стандартів АРА (American Psychological Association (APA) Style). Інформацію щодо міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) можна знайти на сайті  (https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa). Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

 Список використаних джерел і літератури – оформляти СУВОРО ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до формату APA Style (зразки оформлення за цим форматом див. тут: https://en.wikipedia.org/wiki/APA_style, http://www.apastyle.org/).

Після списку використаних джерел і літератури подається англійською мовою «References» (англійською мовою) форматом APA Style (зразки оформлення за цим форматом див. тут: https://en.wikipedia.org/wiki/APA_style, http://www.apastyle.org/).

 Алгоритм оформлення блоку References:

Транслітеруємо описи кириличних джерел, використовуючи системи автоматичної транслітерації:

Українська транслітерація:(http://www.slovnyk.ua/services/translit.php).

Російська транслітерація:(http://ru.translit.net/?account=zagranpasport).Перекладаємо описи кириличних джерел  англійською мовою.

Редагуємо отримане посилання відповідно до стандарту АРА:

ПРиклади

оформлення списку літератури та опублікованих джерел

 

REFERENCES

Відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA (American Psychological Association (APA) Style)

КНИГИ

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована. Місто (повністю): Видавництво. [in Ukrainian (in English, in Russian тощо)].

В а ж л и в о: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (")

Один автор:

Chornovol, I. (2015). Komparatyvni frontyry: svitovyj i vitchyznianyj vymir. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian].

 

De Ribas, A. (1913). Staraya Odessa. Istoricheskie ocherki i vospominaniya. Odessa. [in Russian].

 

Два автори:

Bazhan, O. H., & Danyliuk, Yu. Z. (2000). Opozytsiia v Ukraini (druha polovyna 50-kh – 80-ti rr. XX st.). Kyiv: Ridnyj kraj. [in Ukrainian].

 

Від трьох до шести авторів:

Shust, R. M., Kryzhanivskyi, A. L., Tseluiko, O. P., Shvets, V. Ye., Vovchak, O. D., & Komarynska, Z. M. (2011). Hroshi Ukrainy. Kyiv: UBS NBU; Kharkiv: Folio. [in Ukrainian].

 

Якщо більше шести авторів, сьомого і наступних авторів позначають et al.

Багатотомне видання:

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia. (Vols. 1–2). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

 

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia (Vol. 1). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

 

Редактор (без автора):

Kulchytskyi, S. V. (Ed.). (2005). Orhanizatsiia ukrains'kykh natsionalistiv i Ukrains'ka povstans'ka armiia: Istorychni narysy. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

 

Stanko, V. N. (Ed.). (2002). Istoriia Odesy. Odesa: Druk. [in Ukrainian].

 

Редактор і керівник авторського колективу:

Smolii, V. A. (Ed.). (2012). Natsional'ne pytannia v Ukraini ХХ – pochatku ХХI st.: istorychni narysy. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

 

Без автора (або ред. колегія)

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Narysy istorii ukrains'koi revoliutsii 1917–1921 rokiv (Vol. 1). Kyiv: NVP "Vydavnytstvo "Naukova dumka" NAN Ukrainy". [in Ukrainian].

 

 

Упорядники

Bezpalko V. V., Vysotin M. B., Voronchuk I. O., Kucheruk M. M., & Chubyk Yu. I. (Comps.). (2014). Ukrains'ke povsiakdennia rann'omodernoi doby: zbirnyk dokumentiv (Vol. 1: Volyn' XVI st., Seriia dokumental'nykh dzherel). Kyiv: Feniks. [in Ukrainian].

 

Holko, O., Tuchak, O., & Khalak, N. (Comps.). (2014). Ukrains'ki zhertvy Volyni 19381944 pp. u kartakh i tablytsiakh. Volodymyr-Volyns'kyj rajon. Lviv. [in Ukrainian].

 

Автор і перекладач:

Zombart, V. (2003). Evrei i xozyajstvennaya zhizn': avtoriz. per. s nem. (G. Grosman, Trans.). Kyiv: MAUP. [in Russian].

 

Перевидання

Boiko, O. D. (2014). Istoriia Ukrainy: Navchal'nyj posibnyk (5th ed.). Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].

 

Частина книги

Shevchenko, V. V. (2011). Rozvytok haluzej promyslovosti. In V. A. Smolii (Ed.), Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia (Vol. 1, pp. 626–632). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

 

Періодичні, ПРОДОВЖУВАНі ВИДАННЯ, матеріали конференцій

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована [Назва публікації англійською мовою (якщо наявна)]. Назва видання транслітерована – Назва видання англійською мовою, Том (номер) чи (випуск), Сторінки

Стаття в журналі:

Donik, O. M. (2005). Blahodiinist v Ukraini (XIX – pochatok XX st.). Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 4, 159–177. [in Ukrainian].

 

Стаття в збірнику:

Borovoi, S. Ya. (1982). Osoblyvosti formuvannia naselennia mist Pivdennoi Ukrainy v doreformenyj period. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrains'koi RSR, (16), 63–68. [in Ukrainian].

 

Sylka, O. Z. (2014). Sil's'ki viddilennia Rosijs'koho tovarystva Chervonoho Khresta v Livoberezhnij Ukraini [Rural branches of Russian Red Cross Society in Left-Bank Ukraine] (O. P. Reient, Ed.). Problemy ìstorìï Ukraïni XIX-počatku XX st. Problems of the history of Ukraine of XIX-beginning XX cc., (23), 234–246. [in Ukrainian].

 

Матеріали конференцій:

Terent'eva, N. A. (1995). Grecheskie kupcy v Odesse (XІX stoletie). Abstracts of Papers '95: Ukraina – Hretsiia: Istoriia ta suchasnist. (pp. 125–128). Kyiv. [in Russian].

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована. [Назва публікації англійською мовою (якщо наявна)]. Назва джерела – Назва джерела англійською мовою, Том (номер, випуск) – якщо вони наявні, Сторінки. Retrieved from адреса сайту

Gubar', O. (n. d.). Odessa – kak pamyatnik patriarxal'nym menyalam. Retrieved from http://www.migdal.ru/article-times.php?artid=5673&print=1 [in Russian].

 

Donik, O. M. (2005). Blahodiinist v Ukraini (XIX – pochatok XX st.). Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 4, 159–177. Retrieved from http://history.org.ua/JournALL/journal/2005/4/8.pdf [in Ukrainian].

 

ДИСЕРТАЦІЇ

Bielikov, Yu. A. (2003). Kupetstvo Kharkivs'koi hubernii (druha polovyna XIX – pochatok XX st.) [Merchants of Kharkiv province (the second half of 19th – beginning of 20th century)] (Candidate’s thesis). Kharkiv. [in Ukrainian].

 

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Volonyts, V. S. (2007). Torhovel'no-komertsijna diial'nist' hrekiv-kuptsiv v Ukraini (seredyna XVII–XIX st.) [Trade and Commerce of the Greek Merchants in Ukraine (middle of XVII–XIX)] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Donetsk. [in Ukrainian].

 

 

 

Написання обов'язкових елементів оформлення списку літератури англійською мовою

 

Редактор / редактори

Ed. / Eds.

Упорядник / упорядники

Comp. / Comps.

Перекладач

Trans.

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали II Всеукраїнської конференції

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

Матеріали III Міжнародної конференції

Proceedings of the 3rd International Conference

Дис. ... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук

Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук

Extended abstract of Candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук

Extended abstract of Doctor’s thesis

 

9. Нумерацію сторінок ставлять внизу сторінки по центру.

Для спрощення підготовки електронних версій статей рекомендується використовувати стилевий файл (шаблон) CTAS_shablon із заданими стилями та параметрами документу керуючись вимогами до оформлення статей у журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування». Скачати шаблон можна на сайті журналу http://science.lpnu.ua/ctas

Електронна і паперова версії повинні бути ідентичними.