the mass-transfer coefficient.

Динаміка адсорбції a-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу

Наведено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та
іонообмінного поглинання a-оксіпропонової кислоти цеолітом в апараті колонного
типу. Проаналізовано теоретичний апарат для опису процесів адсорбції . Досліджено
механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних
даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту
щодо молочної кислоти в динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки
адсорбції a-оксіпропіонової кислоти цеолітом в апараті колонного типу. Встановлено