Аспекти будівельного права Російської імперії в “Уложении о наказаниях уголовных и исправительных” (видання 1866 р.) та працях тогочасних російських юристів

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто норми чинного в Російській імперії у ХІХ ст. будівельного права та правові (кримінальні й адміністративні) санкції щодо його порушників.

1. Makarchuk, V. S. Osnovy ryms'koho pryvatnoho prava [Tekst] : Navch. Posibnyk. – K. : Atika, 2003. – 255 p. 
2. Stukalenko Ol'ha. Istorychni ta pravovi peredumovy vynyknennya i stanovlennya budivel'noyi haluzi na terytoriyi Ukrayiny // Jurnalul juridic national : teorie si practica. – 2016, No. 3 (19), pp. 107 – 110. 
3.  Kornilov A. Kurs istorii Rossii XIX vieka. Chast' III. – Moskva: Izdanie M. i S. Sabashnikovykh, 1918. – 330 p. 
4. Komar Ye. Formuvannya vitchyznyanoyi hospodars'ko-pravovoyi systemy rehulyuvannya budivel'noyi diyal'nosti protyahom XIX – XXI stolit' // Derzhava i pravo. – 2014. – Vyp. 64. – p. 116 – 121.
5. Tahantsev N.S. Ulozhenie o nakazaniyakh ugolovnykh i ispravitel'nykh po izdaniyu 1866 goda. – S.- Peterburh: Izdaniya knizhnogo magazina dlia inogorodnikh, 1873. – 783 p., XII 
6.Bunhe N.Kh. “Politseiskoe pravo. Vvedenie v gosudarstviennoie blagoustroistvo // Politseys'ke pravo v Universyteti Svyatoho Volodymyra : u 2 kn. – K.: Lybid', 2010. Kn. 1, pp. 3–352.
7. // https://www.efremova.info/word/bechevnik.html#.WdSBVo-0OUk 
8.Antonovich A. Ya. Konspekt lektsiy po politseiskomu pravu/ / Politseys'ke pravo v Universyteti Svyatoho Volodymyra : u 2 kn. – K.: Lybid', 2010. Kn. 1, pp. 353–410. 
9. Tsitovich N.M. Lektsii po politseiskomu pravu // Politseys'ke pravo v Universyteti Svyatoho Volodymyra : u 2 kn. – K.: Lybid', 2010. Kn. 2, p. 5–178.

 

V. Makarchuk «Aspects of legislation on construction in the code on criminal and corrective punishments of 1866 in studies of contemporary russian lawyers» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/aspects-legislation-construction-code