Окремі питання врегулювання туристичної діяльності в Україні

Автори:
1
Інститут права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, д-р юрид. наук, проф.

У статті окреслено проблеми, які існують в туристичній галузі. До основних
проблем у сучасній системі організації туризму в Україні віднесено такі: відсутність
розгалуженої системи інформаційного забезпечення діяльності галузі; недостатньо
ефективне використання мережі Інтернет для інформування туристів; низька якість
туристичних послуг; недостатнє організаційне забезпечення туристів при перетинанні
кордонів; низький рівень реклами з питань туристичної діяльності та наявність
порушень при наданні послуг туристам.
У висновках запропоновано ряд пропозицій щодо усунення недоліків у сфері
туристичної галузі. Ці пропозиції стосуються посилення інформаційного забезпечення
туристичної галузі, періодичного ефективного аналізу стану справ у зазначеній галузі,
розробки довгострокових програм, щодо забезпечення діяльності галузі та підвищення її
фінансування.

1. Borysov K. H. Khartyia turyzma. Mezhdunarodnыi turyzm y pravo. M.: Yzdatelstvo «NYMP», 1999. 2. Byrkovych V. I. Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku turyzmu na rehionalnomu rivni. Stratehichni priorytety. 2007. No. 4(5). S. 157–163. 3. Zhuk I. Z. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku turystychnoho biznesu v Ukraini. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Mizhnarodni vidnosyny. 2008. Vyp. 24. S. 71–76. 4. Bakurova A. V., Didenko A. V. Osnovni problemy turystychnoi haluzi. Problemy formuvannia novoi ekonomiky KhKhI stolittia: materialy I-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii. Lviv, 2011. S. 89–94. 5. Almashii Ya. I. Teoretyko-metodolohichni zasady efektyvnoi diialnosti turyzmu v suchasnii rynkovii ekonomitsi. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. 2012. Vypusk 2. 6. Vashchyshyn M. Pravove rehuliuvannia turystychnoi diialnosti: navch.-metod. posibnyk. L.: PP Soroka T.B., 2014. 168 s. 7. Zharkov H. M. Normatyvno-pravove zabezpechennia mizhnarodnoho turyzmu. Navchalno-praktychnyi posibnyk. K: Kondor, 2004. 486 s. 8. Bozhko L. D. Henezys ta evoliutsiia naukovoho turystskoho dyskursu. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury. 2012. Vyp. 37. S. 56–66. 9. Bessonova V. B. Turystskyi rehyon: soderzhanye y hranytsы poniatyia (na prymere analyza turystskoi uchebnoi lyteraturы). Turyzm y kulturnoe nasledye. Mezhvuzovskyi sbornyk nauchnыkh trudov. 2006. Vыp. 3. S. 287–295. 10. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnia 2014 roku No. 333-r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2014. No. 30. St. 831.

Zarosilo V. O., Zarosilo V. V. Some questions of the tourism activity regulation in Ukraine