L. S. Nodzhak

Lviv Polytechnic National University