МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПОПИТУ НА РІШЕННЯ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики

Встановлено чинники впливу на впровадження заходів з енергоефективності та ідентифіковано бар’єри, що заважають цьому впровадженню. Розроблено основні  положення механізмів формування попиту і пропозиції з енергоефективності. Виділено основні ефекти в економіці України з підвищення енергоефективності. Ідентифіковано найважливіші  характеристики послуги з енергоефективності. Проведений аналіз сегменту ринку – постачальники послуг з енергоефективності (ППЕ) за  моделлю М. Портера.

 1. Вознюк М. А. (2016), Формування регіональної інвестиційної політики у сфері енергозбереження (методологія та методи реалізації) : дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон наук за спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут регіональних досліджень. Львів, 366 с.
 2. Денисюк С. П.,  Опришко В. П. (2016), Дослідження програм з керування попиту на електроенергію та аналіз ефективності їх використання.  Технологический аудит и резервы производства.  № 3/1(29). С. 69 – 73.
 3. Досвід країн Євросоюзу з підвищення енергоефективності,   енергоаудиту та енергоменеджменту з енергоощадності   в економіці країн. Available at:        https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/Pidvyshhennya-energoefektyvnosti-v-YES.pdf
 4. Денисюк С.П., Коцар О.В., Чернецька Ю.В. (2016), Енергетична ефективність України. Кращі проектні ідеї.   К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 79 с.   Available at: http://io.iee.kpi.ua/sites/default/files/HANDBOOK_of_BEST_PRACTICES_1.pdf
 5. Енергетична стратегія України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Available at:    http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085
 6. Завора Т.М. (2015), Енергоефективність житлового будівництва в контексті забезпечення енергетичної безпеки держави. Економічні аспекти енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення : кол. Монографія, за заг. ред. В.Я. Чевганової. Полтава: ПолтНТУ. С. 145 – 151.
 7. Косов О. І. (2011) Сучасні проблеми розвитку маркетингового  управління  енергозбереженням  в Україні.  Економічний вісник Донбасу.2011. № 3 (25).  С. 140-144.
 8. Оцінка ринку постачальників послуг з енергоефективності. Актуальний стан та розвиток ринку. Available at: http://saee.gov.ua/sites/default/files/EE_broshure_out_2018.pdf.
 9. Паливно-енергетичні  ресурси України.  Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publenerg_u.htm
 10. Политика энергоэффективности. (2009), Рекомендации. Париж: МЭА, 86 с.
 11. Пропозиції аналітичного центру DiXi Group  до проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року. Available at: http://dixigroup.org/publications/propozicii-analitichnogo-centru-dixi-group-do-proektu-energetichnoi-strategii-ukraini-do-2035-roku/
 12. Рубан-Максимець  О.О. (2009), Особливості розрахунку показників  енергетичної ефективності  на базі статистичної звітності України. Проблеми загальної енергетики. №20. С. 21-26. Available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PZE_2009_20_6.
 13. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Праховник А.В., Денисюк С.П. (2011)  Основні  параметри енергорзабезпечення національної економіки на період до 2020 року. К.:  Вид. Ін-ту електродинаміки НАН України, 275 с.
 14. Углубленный       обзор    политики     и    программ     Украины      в    области  энергоэффективности. (2013) Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии. 144 с.
 15. Управление     энергоэффективностью.     (2011),   Справочное      руководство.     Второе  издание. Париж: МЭА. 71 с.
 16. Цапко-Піддубна О.І. (2009), Аналіз механізмів реалізації політики енергоефективності. Науковий вісник Нац. лісотехнічного ун-ту України.  Вип. 19.11. С. 300–311.
 17. Ціни на нафту марок Brent та WTI.  Available at: https: //kosatka.media/uk/category/neft/analytics/eksport-i-import-energoresursov-ukrainoy
 18. Шастун С.В. (2016), Комплексна оцінка стану  енергоефективності   в Україні. Технологический аудит и резервы производства. № 6/5(32). С. 36-41.
 19. Directive 2012/27 / EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125 / EC and 2010/30 / EC and repealing Directives 2004/8 / EC and 2006/32 / EC, art. 2, points 3 and 4.2.
 20. Europejska Agencja Środowiska, (2012), Available at: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-...