Оцінювання рівня розвитку країн європи в контексті моделі сталого розвитку із застосуванням методів теорії нечітких множин

2019;
: cc. 103 - 114
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглядаються методико-прикладні інструменти, базовані на використанні теорії нечітких множин, для оцінювання досягнення цілей в контексті реалізації моделі сталого розвитку. Побудована система кластерів, які визначають нинішній рівень розвитку європейських країн, в системі визначеної множини довгострокових цілей. Проведено їх рейтингове оцінювання на основі розрахованої для кожної з них інтегральної оцінки. Представлено модель впливу окремих індикаторами на темпи приросту валового внутрішнього продукту, яку пропонується використати при розгляді  окремих сценаріїв стратегічного розвитку України.

 1. ESSNet-Culture European Statistical System Network Culture, Фінальний звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/assets/eac.culture/library/report/ess-net-report_en.pdf
 2. Проектування нечітких систем засобами MATLAB/ С.Д. Штовба – Москва, 2007.
 3. Штовба С.Д. Классификация объектов на основе нечеткого вывода // Exponenta Pro: Математика в приложениях. – 2004. – №1 – с. 68–69.
 4. Заде Л. Понятие лингвистическом переменнои и ее применение к принятию приближенных решений. – М.: Мир, 1976. – 167 с.
 5. Нечіткі множини. – 2011.- Режим доступу до статті: https://otherreferats.allbest.ru/ mathematics/00123125_0.html
 6. Takagi T., Sugeno M. Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to Modeling and Control // IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics. – 1985. –Vol. 15. –№1.–P. 116–132.
 7. Mamdani E.H., Assilian S. An Experiment in Linguistic Synthesis with Fuzzy Logic Controller // Int. J. Man–Machine Studies. – 1975. – Vol. 7. – №1. – P. 1–13. 
 8. Україна 2030:Доктрина збалансованого рзвитку. Видання друге. – Львів: Кальварія, 2017 – 164 с. 
 9. Показники для моніторингу стану досягнення Цілей сталого розвитку: методологія збору та розра- хунку даних Аналітичний звіт. Вересень 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua. undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/Mapping-SDG-indicators-report.html 
 10. Цілі сталого розвитку:Україна Завдання та індикатори. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/images/documents/3615/% D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96_web(2).pdf 
 11. Carlo Cavicchia, Maurizio Vichi. Model-Based synthesis of indicators. Statistical Composite Indicators to convey consistent policy messages. Department of Statistical Sciences .Sapienza University of Rome. Workshop: 9- 10 November 2017