Розбудова інноваційно-технологічної інфраструктури в регіоні: теоретико-методологічний аспект

2019;
: cc. 77 - 87
1
Національний авіаційний університет, Київ, Україна
2
Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Проведено аналіз розвитку інноваційної інфраструктури і виділено організаційні форми та типи виробничо-технологічних інноваційних структур. Запропоновано в якості інструментів підвищення інноваційної активності використовувати кластерний механізм державного регулювання, що передбачає концентрацію ресурсів держави на підтримку галузевих кластерів. Стратегічні цілі державної політики в  інноваційній сфері реалізуються через інноваційно-технологічну інфраструктуру, що являє собою сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих організацій та інституцій.

 1. Федулова Л.І.. Сутність та роль технологічної інфраструктури в процесі створення виробництв новітнього технологічного укладу: регіональний аспект / Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua р. 420-424.
 2. Жаворонкова Г.В., Жаворонков В.А. Формирование технологической инфраструктуры для обеспечения инновационного развития регионов Украины / Стратегическое планирование развития промышленности: теория и инструментарий: моногр. / Под ред. д.э.н., проф. А.В. Бабкина. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2013. – С.49-63.
 3. Попова Е.В. Как пройти через Долину смерти, или зачем нужна коммерциализация технологий //Инновации. – 2005. - №8. – С. 12-14.
 4. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянікін / НАНУ. Ін-т економіки промисловості.– Донецьк, 2007.– 328 с.
 5. Communication proposal for the 7th research framework programme. – Luxemborg: Office Publication of the European Communities, 2005. 108 p.
 6. Федулова Л.І. Оцінювання можливостей реалізації науково-технологічного потенціалу України і Росії у формі кластерної взаємодії за допомогою патентного аналізу / Л. І. Федулова, В. К. Хаустов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10 (124). – С. 75-89.
 7. Мантаева Э.И., Боджаева В.В., Слободчикова И.В. Агротехнопарк как инновационный фактор развития региональной экономики // Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ - 2011): сб. трудов межд. науч. - практ. конф. 26 сентября-2 октября 2011 г., г. СПб: изд-во Политехнического университета, 2011. – С. 232 – 237.
 8. Немченко А.Б., Немченко Т.Б. Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури // Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010, вип. 17. – С. 36-41.
 9. Корабейников, И.Н. Кластерный подход к организации регионального производственного комплекса: теоретические и практические аспекты / И.Н. Корабейников, С.М. Спешилов. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 185с.
 10. Формування технологічних кластерів як точок зростання економіки України : монографія / [Л.І. Федулова, Г.Л. Лорд, Н.О. Руденко та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф.. Л.І. Федулової. Миколаїв : Ілліон, 2012. – 295 с.
 11. Чубукова О.Ю. Аналіз основних тенденцій формування і напрямів розвитку інноваційної інфраструктури України // Актуальні проблеми економіки. – №6(168), 2015. – С.160-164.
 12. Жаворонкова Г.В. Інтелектуальний капітал підприємств АПК в регіональній інноваційній системі: Монографія / Жаворонкова Г.В., Жаворонков В.О., Соковніна Д.М., Мельник Л.Ю., Гoменюк М.О. / За ред. д.е.н. Жаворонкової Г.В. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2012. – 550 с.