Давньогрецькі гіпокористичні імена в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою

1
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розглянуто особливу групу давньогрецьких імен новозавітного тексту, а саме – імена-гіпокористики. Ці найменування становлять невеликий відсоток від загальної кількості давньогрецьких імен. Завдяки цим іменам ми сприймаємо давньогрецький іменник як онтологічну складну єдність, яка постійно розвивалася, видозмінюючи громіздкі та незручні для уживання антропоніми, на простіші і придатні для використання.

The article analyses special group of ancient Greek names from New Testament text, namely – names-hypocoristics. These names present little percent of Greek personal names total number. Owing to these names we apprehend an ancient Greek noun as a complex system that was constantly developing, transforming bulky and awkward anthroponyms into simpler and communicatively suitable ones.

Тимошик Г. Давньогрецькі гіпокористичні імена в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою / Галина Тимошик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 99–105.