Nataliya Lashko

National University of Zaporozhyа
62, Gogol St., 69002 Zaporizhzhya, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House