Olena Stankevych

Lviv Polytechnic National University