Serghiy Shapovalov

V. N. Karazin Kharkiv National University
4 Svobody sq., 61022 Kharkiv, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House