T. Klymkovych (copy)

Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
3-b, Naukova str., Lviv, Ukraine, 79060