Taras Naszarovets

Lviv Polytechnic National University