V. V. Myrnyi

Donetsk National Technical University (DonNTU)
2,Shybankova Square, Pokrovsk, Donetsk region, 85300, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House