Yuliia Yatsenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv
60, Volodymyrska Srt., 01033, Kyiv, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House