Program Committee

Chairman:

Yu. Bobalo – Rector of Lviv Polytechnic National University

Deputy Chairman:

B. Strykhalyuk (LPNU, Lviv)

Committee members:

Z. Bluvband (ALD, Tel Aviv, Israel)

A. Bondariev (LPNU, Lviv)

B. Volochiy (LPNU, Lviv)

S. Voloshynovskiy (University of Geneva, Switzerland)

R. Goliaka (LPNU, Lviv)

N. Hots (LPNU, Lviv)

O. Hoholyuk (LPNU, Lviv)

I. Demydov (LPNU, Lviv)

M. Dyvak (WUNU, Ternopil)

A. Druzhinin  (LPNU, Lviv)

F. Dubrovka (NTU KPI, Kyiv)

S. Zhuk (NTU KPI, Kyiv)

M. Ilchenko  (NTU KPI, Kyiv)

V. Kychak (VNTU, Vinnytsia )

M. Klymash (LPNU, Lviv)

O. Kokhanov (OPNU, Odesa)

O. Lemeshko (KhNURE, Kharkiv)

V. Lytvyn (LPNU, Lviv)

I. Lisovuy ( SUITT, Odesa)

J. Matuszewski (MUT, Warsaw, Poland)

V. Mosorov V. (LUT, Lodz, Poland)

V. Oborzhytskyy (LPNU, Lviv)

L. Ozirkovskyy (LPNU, Lviv)

O. Osadchuk (VNTU, Vinnytsia )

Yu. Romanyshyn (LPNU, Lviv)

B. Rusyn (PMI, Lviv)

V. Teslyuk (LPNU, Lviv)

L. Uryvsky  (NTU KPI, Kyiv)

G. Shilo (ZNU, Zaporizhzhia)

I. Yaremchuk  (LPNU, Lviv)

Yashchyshyn Y. (WUT, Warsaw, Poland)