Number 398, 2000

УДК 338.24-658.014

 

Теорія і методи проектування складних систем

Батюк А.Є., Кравчук Г.Т.
Особливості проектування та впровадження інформаційних технологій в управлінні

Голощук P.O., Кісь Я.П., Чура І.І.
Використання програмного забезпечення проміжного прошарку (middleware) для розробки мережевоцентричних застосувань

Дубровін В., Субботін С.
Вибір функцій активації формального нейрона та дослідження їх впливу на якість навчання нейронних мереж

Керницький А.Б., Лобур М.В.
Проблеми побудови систем автоматизації технічного документообіг для малих підприємств

Мазур В.В., Романишин Ю.М., Городиський В.А., Ясенецька Г.М. 
САПР пасажирських перевезень: розробки і впровадження

Мазур В.В., Каркульовський В.І.
Особливості автоматизованого проектування організаційно-технічних систем

Моделювання виробничих систем і технологічних процесів

Новосядлий С.
Модель газофазного осадження плівок функціональних шарів ВІС в реакторах зниженого тиску

Теслюк В.М., Гранат П.П., Корбецький О.Р.
Дослідження точності та ефективності розв'язання дифузійних задач методами скінченних різниць та скінченних елементів

Теслюк В.М., Корбецький О.P., Гранат П.П.
Модель перерозподілу домішок в структурі "кремній-ДСС"

Дунець Р.Б.
Метод визначеня блоків технологічних ліній, що утворюють критичні шляхи

Держко P.M., Керницький А.Б., Мошківський Д.В., Муштук А.В., Стех Ю.В.
Автоматизована інформаційно-пошукова система уставок релейного захисту і автоматики регіональних енергетичних об'єднань

Аналіз та оптимізація цифрових і аналогових систем

Драбин П., Драбин О.
Оцінка завадостійкості електромагнітних пошуково-вимірювальних систем при абсолютних та диференційних вимірюваннях

Мельник А.О., Ахмад Аль-Кхатіб.
Архітектура процесорів швидких ортогональних перетворень

Качмарек Т.
Поширення модульованих за частотою солі тонових імпульсів

Тимощук П.В.
Синтез алгоритмів детектора ЧМ-сигналів

Качмарек 3., Дробніца А.
Метод корекції дисперсійних спотворень і згасання в механічному перетворювачі

Казимира І., Близнюк М.
Оцінка ефективності використання методики багатофакторного машинного експерименту для синтезу спрощених моделей ІС

Hecтop Н.І.
Пакет процедур для розв'язання оптимізаційних задач методом гілок та границь

Клепфер С., Прудиус І., Голотяк Т.
Адаптивний метод формування радіометричних зображені

Вуйцік В., Готра 3., Котира А., Смоляж А.
Оптоелектронний перемикач для комп'ютерної техніки

Системи та алгоритми конструкторського проектування

Каркульовський В.І, Мотика І.І.
Діакоптичний підхід до моделювання механічних систем із розподіленими параметрами

Ткаченко С.П., Якименко В.І.
Автоматична оптимізація розміщення за критерієм рівномірності розподілу елементів на підшарку

Корпильов Д.В., Ткаченко С.П.
Концептуальна та об'єктна моделі системного середовища САПР гібридних інтегральних схем "TOPOS"

Мельник Р.А., Коротєєва Т.О.
Стратегії та алгоритми макротрасування ПЛМ

Панчак Р.Т., Лобур М.В.. Готра З.Ю., Григор'єв В.В. 
Дослідження параметрів стратегії автоматичного трасування провідників в CAПP PCAD

Цмоць І.Г.
Алгоритми та НВІС-структури для добування квадратного кореня

Теплове проектування

Левус Є.В., Федасюк Д.В.
Аналіз нестаціонарних процесів теплообміну в МЕП з кристалом на жорстких виводах

Редакційна колегія

Відповідальний редактор к.т.н., доцент Мотика Ігор Іванович

Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович

Відповідальний секретар к.т.н., доцент Теслюк Василь Миколайович

Члени редколегії

доцент, канд. техн. наук Мотика І.І

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

доцент, канд. техн. наук Теслюк В.М.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Мельник А.О.

професор, д-р техн. наук Рашкевич Ю.М.

професор, д-р фіз.-мат. наук Савула Я.Г.

професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.

доцент, д-р техн. наук Яцимірський М.М.

доцент, канд. техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. фіз.-мат. наук Монастирський Л.С.

доцент, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

доцент, канд. техн. наук Гранат П.П.

доцент, канд. техн. наук Близнюк М.Б.

 

Рекомендовано Вченою радою Державного університету «Львівська політехніка» (протокол № 46 засідання від 29.02.2000р.)

У Віснику опубліковано роботи професорсько-викладацького складу Національного університету «Львівська політехніка» та провідних вчених західного регіону України в царині розробки та застосування комп’ютерних систем проектування.

Розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.