Research of block polymerization of 2-hydroxyethylmethacrylate in the presence of polyvinylpyrolidone and mineral filler based on silicon oxide and aluminum

2020;
: 220-225
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

The patterns of obtaining in a block of porous composites based on copolymers of 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpyrrolidone in the presence of mineral fillers - glass ceramics based on silicon oxides and aluminum were investigated. We have estimated the impact of the amount and the size of inorganic filler, temperature and initiator on the polymerization rate and «maximum» monomer conversion. The results will be used to improve the technology for producing osteoplastic porous composites.

1. Sevast'yanov, V. I. (1990). Biomaterialy dlya iskusstvennykh organov. Moskva: Meditsina.
2. Shtil'man, M. I. (2006). Polimery mediko-biologicheskogo naznacheniya. Moskva: IKTS «Akademkniga».
3. Нench, L. (2000). The challenge of orthopaedic materials. Current Orthopaedics, 14(1), 7-15. doi:10.1054/cuor/1999.0074
https://doi.org/10.1054/cuor.1999.0074
4. Atala, A., Kasper, F., Mikos, A. (2012). Engineering complex tissues. Science translational medicine,  4(160). doi: 10.1126/scitranslmed.3004890
https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3004890
5. Volova, T.G., Shishatskaya, Ye.I., Mironov, P.V. (2009) Materialy dlya meditsiny, kletochnoy i tkanevoy inzhenerii. Krasnoyarsk: IPK. SFU.
6. Leszek A., Dobrzanski (2018) Biomaterials in Regenerative Medicine. (2018). doi: 10.5772/66233
https://doi.org/10.5772/66233
7. Shalaby, S. W., & Salz, U. (2019). Polymers for dental and orthopedic applications. Boca Raton: CRC Press.
8. Suberlyak, O. V., Semenyuk, N. B., Dudok, G. D., & Skorokhoda, V. I. (2012). Regular trends in synthesis of sorption-active granular copolymers of methacrylic acid esters with polyvinylpyrrolidone. Russian Journal of Applied Chemistry, 85(5), 830-838. doi: 10.1134/s1070427212050254
https://doi.org/10.1134/S1070427212050254
9. Skorokhoda, V., Melnyk, Y., Shalata, V., Skorokhoda, T., & Suberliak, S. (2017). An investigation of obtaining patterns, structure and diffusion properties of biomedical purpose hydrogel membranes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(6 (85), 50-55. doi: 10.15587/1729-4061.2017.92368
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.92368
10. Suberlyak, О. V., Mel'Nyk, Y. Y., & Skorokhoda, V. I. (2015). Regularities of Preparation and Properties of Hydrogel Membranes. Materials Science, 50(6), 889-896. doi: 10.1007/s11003-015-9798-8
https://doi.org/10.1007/s11003-015-9798-8
11. Semenyuk, N. B., Levytsʹka, KH. V., Dzyaman, I. Z., Dudok, H. D., Skorokhoda, V. Y. (2018). Vykorystannya ulʹtrazvuku v reaktsiyakh oderzhannya kopolimeriv polivinilpirolidonu ta (nano)kompozytiv na yikhniy osnovi. Visnyk NU "Lʹvivsʹka politekhnika". "Khimiya tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya", 886 220-225.
12. Lee, J., Kim, I.-K., Kim, T. G., Kim, Y.-H., Park, J.-C., Kim, Y.-J., Park, M.-Y. (2012). Biocompatibility and strengthening of porous hydroxyapatite scaffolds using poly(l-lactic acid) coating. Journal of Porous Materials, 20(4), 719-725. doi: 10.1007/s10934-012-9646-2.
https://doi.org/10.1007/s10934-012-9646-2
13. Skorokhoda, V., Semenyuk, N., Dziaman, I., & Suberlyak, O. (2016). Mineral Filled Porous Composites Based on Polyvinylpyrrolidone Copolymers with Bactericidal Properties. Chemistry & Chemical Technology, 10(2), 187-192. doi: 10.23939/chcht10.02.187
https://doi.org/10.23939/chcht10.02.187
14.Semenyuk, N., Kostiv, U., Suberlyak, O., & Skorokhoda, V. (2013). Peculiarities of Filled Porous Hydrogels Production and Properties. Chemistry & Chemical Technology, 7(1), 95-99. doi: 10.23939/chcht07.01.095
https://doi.org/10.23939/chcht07.01.095
15. Semenyuk, N., Dzyaman, I., Skorohoda, V. (2016). TehnologIchnI osoblivostI oderzhannya poristih polImernih kompozitIv na osnovI kopolImerIv polIvInIlpIrolIdonu. Naukoviy vIsnik NLTU UkraYini,26.4, 290-295..
https://doi.org/10.15421/40260446
16. Selyakova, V., Kachevarova, Y. (1982) Metody analiza akrilatov i metakrilatov. Khimiya, Moskva.
17. Semenyuk, N.B., Chopyk, N.V., Torhan, A.S., Siryy, O.M., Skorokhoda, V.Y. (2011). Osoblyvosti oderzhannya napovnenykh porystykh hidroheliv dlya ortopediyi ta travmatolohiyi. Visnyk NU "Lʹvivsʹka politekhnika". "Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya", 700 , 401-405.