STUDY OF CHANGES IN PERFORMANCE PROPERTIES OF ELF EVOLUTION 700 STI SEMI-SYNTHETIC ENGINE OIL AFTER USE IN GASOLINE ENGINE

2022;
: 79-87
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The paper describes the results of research on changes in the performance of fresh and used semi- synthetic motor oil ELF Evolution 700 STI for gasoline engines of cars. The change of physicochemical properties of fresh and used semi-synthetic motor oil before and after its use in a gasoline engine has been studied. The results of derivatographic and IR spectroscopic studies of these oils are presented. The composition of the inorganic part of the studied semi-synthetic oils was determined by the method of X-ray fluorescence research.

 1. Chervins'kyy, T. I., Hrynyshyn, O. B., Korchak, O. (2015.) Reheneratsiya vidprats'ovanykh motornykh olyv u prysutnosti karbamidu. Visnyk Natsional'noho uni- versytetu "L'vivs'ka politekhnika". Seriya: Khimiya, tekh- nolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, 812, 158-163.
 2. Hrynyshyn, O., Korchak, B., Chervinskyy, T., Kochubei, V. (2017). Change in Properties of M-10DM Mineral Motor Oil After Its Using in the Diesel Engine. Chemistry & Chemical Technology, 11(3), 387-391. DOI: 10.23939/CHCHT11.03.387. https://doi.org/10.23939/chcht11.03.387
 3. Korchak, B., Hrynyshyn, O., Chervinskyy, T., Polyuzhin, I. (2018). Application of Vacuum Distillation for the Used Mineral Oils Recycling. Chemistry & Chemical Technology, 12(3), 365-371. DOI: 10.23939/CHCHT12.03.365. https://doi.org/10.23939/chcht12.03.365
 4. Kuznyetsova, O. Ya., Netreba, zh. M. (2015). Doslidzhennya starinnya mineral'nykh hidravlichnykh olyv. I. Fraktsiynyy sklad. Tekhnolohycheskyy audyt y rezervy proyzvodstva, 3/4(23), 64-68. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.43878
 5. Korchak, B., Grynyshyn, O., Chervinskyy, T., Shapoval, P., Nagurskyy, A. (2020). Thermooxidative Regeneration of Used Mineral Motor Oils. Chemistry & Chemical Technology, 14(1), 129-134. DOI: 10.23939/CHCHT14.01.129. https://doi.org/10.23939/chcht14.01.129
 6. Dominguez-Rosado E., Pichtel J. (2003). Chemical Characterization of Fresh, Used and Weathered Motor Oil Via GC/MS, NMR and FTIR Techniques. Pro- ceeding of Indiana Academy Science, 112(2), 109-116.
 7. Sánchez-Alvarracín, C.; Criollo-Bravo, J.; Albuja-Arias, D.; García-Ávila, F.; Pelaez-Samaniego, M. R. (2021). Characterization of Used Lubricant Oil in a Latin-American Medium-Size City and Analysis of Options for Its Regeneration. Recycling, 6(10), 1-22. DOI: 10.3390/recycling6010010. https://doi.org/10.3390/recycling6010010
 8. Anand, Kumar Tripathi, Ravikrishnan, Vinu (2015). Characterization of Thermal Stability of Synthetic and Semi-Synthetic Engine Oils. Lubricants, 3(1), 54-79. DOI: 10.3390/lubricants3010054. https://doi.org/10.3390/lubricants3010054
 9. Zhirong Liang, Longfei Chen, Mohammed S. Alam, Soheil Zeraati Rezaei, Christopher Stark, Hongming Xu, Roy M. Harrison (2018). Comprehensive chemical characterization of lubricating oils used in modern vehicular engines utilizing GC × GC-TOFMS. Fuel 220, 792-799. DOI: 10.1016/J.FUEL.2017.11.142. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.11.142
 10. Chayka, O. H. (2007). Ekotekhnolohiya utylizatsiyi vidprats'ovanykh olyv.: dys. kand. tekhn. nauk. Natsional'nyy universytet "L'vivska politekhnika", Lviv.
 11. Karaulov, A., Khudolii, N. (2000). Avto- mobilnye Masla. Motornye i Transportnye. Assortiment i Primenenie. Kyiv: Raduga.
 12. Pelitli, V., Doğan, Ö., Köroğlu, H. J. (2017). Waste oil management: Analyses of waste oils from vehicle vehicle crankcases and gearboxes. Global Journal of. Environmental. Science. Management, 3(1), 11-20. DOI: 10.22034/gjesm.2017.03.01.002.
 13. Pantelis G. Nikolakopoulos, Stamatis Mavroudis and Anastasios Zavos (2018). Lubrication Performance of Engine Commercial Oils with Different Performance Levels: The Effect of Engine Synthetic Oil Aging on Piston Ring Tribology under Real Engine Conditions. Lubricants, 6(4), 90-109. DOI:10.3390/lubricants6040090. https://doi.org/10.3390/lubricants6040090
 14. Stout, S., Litman, E., Blue, D. (2018). Metal concentrations in used engine oils: Relevance to site assessments of soils. Environmental Forensics, 19(3), 191-205. DOI:10.1080/15275922.2018.1474288. https://doi.org/10.1080/15275922.2018.1474288
 15. Evans, J. (2010, January). Where Does All That Metal Come From? Technical Bulletin, 47(1), 1-6. Retrieved from http://wearcheck.com/virtual_directories/ Literature/Techdoc/WZA047.pdf.
 16. Tarasevich, B. N. (2012). IK spektry osnovnykh klassov organicheskikh soyedineniy. Spravo- chnyye materialy. Moskva: Khimiya.