Implementation features of the administrative and political mechanism of public administration of foreign trade safety of ukraine

Authors: 

M. Razumei

The article presents a classification model of mechanisms of public administration of the Ukrainian foreign trade safety. The analysis of tools, methods, features and directions for implementation of the administrative and political mechanism of public administration of foreign trade safety is done. The need to use the mechanism as a tool for providing national safety of Ukraine is emphasized by the author.

 1. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України за редакцією академіка НАН України С. І. Пирожкова [Електронний ресурс]. — К. : НІПМБ, 2003. — Режим доступу : http://kneu.edu.ua/ get_file.php?id=2773.
 2. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д Бакуменко, А. М. Михненко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — 820 с.
 3. Коротич О. Б. Класифікація та зміст механізмів управління державою / О. Б. Коротич // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. ОРІДУ. — Вип. 2 (26). — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. — С. 122–128.
 4. Механізми державного управління у сфері електронного урядування / А. Семенченко // Студії з архівної справи та документознавства [Електронний ресурс]. — 2012. — Т. 20. — С. 109–113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j- pdf/sasd_2012_20_17.pdf.
 5. Федорчак О. В. Упровадження інноваційного механізму управління у діяльність обласних державних адміністрацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ольга Василівна Федорчак. — Львів : [б. в.], 2010. — 22 с.
 6. Разумей М. М. Зовнішньоторговельна безпека держави: управлінський аспект / М. М. Разумей // Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : зб. наук. пр. — № 2 (5). — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. — С. 18–26.
 7. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 8. Положення про Державну фіскальну службу України : затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 236 від 21.05.2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-п.
 9. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України № 959-ХI від 16.04.1991 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12/page.
 10. Про безпечність та якість харчових продуктів [Електронний ресурс] : Закон України № 771/97-ВР від 23.12.1997 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр.
 11. Роспотребнадзор запретил украинские конфеты [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://lenta.ru/news/2013/07/29/roshen.
 12. Офіційний сайт Федерації роботодавців України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ua.fru.org.ua/rosiya-blokuye-ukrainskij-eksport/.
 13. Офіційний сайт Президента Росії [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm.
 14. Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України [Електронний ресурс] : Закон України № 1636-VII від 12.08.2014 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1636-18.