Pension system in Ukraine: evolution of development

Автори: 
O. Buriachenko

The stages of development of the pension system in Ukraine for the period from the beginning of the XIX century to the present day are presented. The genesis of the pension reform is demonstrated in the times when Ukraine was under the rule of other states, was a part of the USSR, and in the years of its independence. The legislative development concerning the pension provision is shown.

 1. Динь І. М. Угорський досвід реалізації пенсійної реформи: можливості для України / І. М. Динь // Наукові записки [Текст]. — 2008. — Вип. 10. — Ч. 1. — С. 330–336. — (Серія «Економіка»).
 2. Надточій Б. Пенсійне забезпечення в Україні: історичний аспект / Б. Надточій, В. Яценко // Україна [Текст]. — 2000. — С. 102–132.
 3. Оверчук В. С. Історичний аспект розвитку пенсійної системи в Україні [Електронний ресурс] / В. С. Оверчук, Є. В. Калюга. — Режим доступу : irbis- nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.
 4. Історичні аспекти розвитку пенсійної системи, передумови та мета створення Пенсійного фонду [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua.
 5. Гайдар Е. Богатые и бедные. История пенсий [Электронный ресурс] / Е. Гайдар // Вестник Европы. — 2003. — № 10. — Режим доступа : http://magazines.russ.ru/vestnik/2003/10/gaid2.html.
 6. Дегтярёв Г. П. Реформирование пенсионной системы России: институциональный анализ [Текст] : дис. докт. экон. наук / Г. П. Дегтярев. — М. : Ин-т соц. экон. проблем народонаселения РАН, 2006. — С. 22.
 7. Роик В. Д. Пенсионная система России: вызовы XXI века и пути модернизации [Текст] / В. Д. Роик. — СПб. : Питер, 2012. — 374 с.
 8. Бондалетова Т. О. Етапи становлення системи пенсійного забезпечення України / Т. О. Бондалетова, А. С. Харченко // Інновації та традиції в сучасній науковій думці [Текст] : матер. третьої міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (21 — 23 серпня). — Вінниця : [б. в.], 2014. — C. 36 — 42.
 9. Мелешко О. В. Історіографія виникнення сучасної системи пенсійного забезпечення як виду соціального захисту населення / О. В. Мелешко // Вісник СНАУ [Текст]. — 2008. — Вип. 12/1 (33). — С. 115–120. — (Серія «Економіка та менеджмент»).
 10. Мальований М. Історичний розвиток системи пенсійного забезпечення в світі / М. Мальований // Економіка АПК [Текст]. — 2005. — № 3. — С. 31–36.
 11. Ермилов B. Очерк истории медицинского страхования и страховой медицины на юге Украины [Электронный ресурс] / В. Ермилов. — Режим доступа : www.medicine.ck.ua/?p=2.
 12. Про управління соціальним страхуванням в Українській РСР [Електронний ресурс] : Постанова Ради Міністрів Української РСР № 25 від 11.02.1991 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=2464-17.
 13. Про Пенсійний фонд України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 345 від 01.06.1994 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2464-17.
 14. Концепція соціального забезпечення населення України [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України № 3758-XII від 21.12.1993 р. — Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.
 15. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс] : Закон України № 1058-4 від 09.07.2003 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2464-17.
 16. Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України № 47-48 від 2003 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2003. — № 47/48. — 9 квіт.
 17. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб [Електронний ресурс] : Закон України № 2262-XII від 09.04.1992. — Режим доступу : http://www.rbc.ua/ukr/news/society.