Introducing a management by objectives method for the formulation of local bugets in Ukraine

Authors: 

I. Musayeva

This article considers the introduction of a management by objectives method for the formulation of local budgets, and reveals differences between management by objectives and item-by-item budget formulation methods. The article shows the advantages of using the management by objectives budgeting method in Ukraine, substantiates the need for its further introduction and improvement of the implementation mechanism by using adaptive structures.

 1. Юрійчук С. М. Програмно-цільовий метод у системі виконання місцевих бюджетів України / С. М. Юрійчук // Економіка та держава [Текст]. — 2010. — С. 72, 73.
 2. Використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] : [посіб. для фах.]. — Режим доступу : http://www.cityinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&i....
 3. Голинська О. В. Програмно-цільовий метод управління бюджетами: основні позиції та компоненти / О. В. Голинська // Економіка та держава [Текст]. — 2010. — № 1. — С. 105–108.
 4. Кондусова Л. Ф. Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету [Текст] : монографія / Л. Ф. Кондусова, І. І. Нескородєва, І. І. Алексєєнко [та ін.]. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. — 289 с.
 5. Щербина І. Ф. Практичні аспекти програмно-цільового методу бюджетування. Зарубіжний досвід [Текст] : матер. тренін. / [Щербина І., Бабіч Т., Козейчук С. та ін.]. — К. : RTI International (USAID), 2012. — 128 с.
 6. Ахламов А. Г. Программно-цільовий метод як інструмент виконання функцій державного управління в сучасни умовах [Текст] : наук.-метод. розроб. / А. Г. Ахламов, О. В. Голинська. — К. : НАДУ, 2012. — 60 с.
 7. Луніна І. О. Реформування міжбюджетних відносин та розвиток регіонів / І. О. Луніна // Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку [Текст] / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. — К. : Ін-т екон. прогнозув. ; Фенікс, 2003. — С. 510–526.
 8. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України № 2456-VI від 08.07.2010 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 9. Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 538-р від 14.09.2002 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=538-2002-%F0.
 10. Там само.
 11. Кондусов Л. Ф. Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету [Текст] : монографія / Л. Ф. Кондусова, І. І. Нескородєва, І. І. Алексєєнко [та ін.]. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. — 289 с.
 12. Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України № 805 від 02.08.2010 р. — Режим доступу :http://zakon rada.gov.ua/documents/rmg144-2010-%F0.
 13. Щербина І. Ф. Практичні аспекти програмно-цільового методу бюджетування... — 128 с.
 14. Грішнова О. А. Зарубіжний досвід фінансування освіти та перспективи його застосування в Україні / О. А. Грішнова // Наукові праці НДФІ [Текст]. — 2000. — Вип. 10/11. — С. 214–222.
 15. Юрійчук С. М. Програмно-цільовий метод... — С. 72, 73.
 16. Модернізація державного фінансового контролю в контексті розвитку програмно-цільового бюджетування / О. О. Чечуліна // Фінанси України [Текст]. — 2011. — № 10. — С. 15–31.
 17. Лапшин В. І. Застосування методу аналізу ієрархій у програмно-цільовому методі бюджетування / В. І. Лапшин, В. М. Кузніченко // Фінанси України [Текст]. — 2011. — № 5. — С. 40–46.
 18. Грішнова О. А. Зарубіжний досвід фінансування освіти... — С. 214–222.
 19. Голинська О. В. Програмно-цільовий метод управління бюджетами... — С. 105–108.