Accounting Balance as a Historical Category: the Contribution of Scientists to the Halicy of the Second Half of the Xix- First Half of the Xx Century in the Development of Balance Science

2020;
: pp. 63 - 74
1
Lviv Politechnic National University

The origins and the evolution of the balance sheet in the system of theoretical and conceptual foundations of balance theories are considered. The researches of scientists of Galicia of the second half of XIX - first half of XX century are analyzed. the accounting paradigms they have formed and theoretical developments with a view to their contribution to improving the balance sheet structure. The hypothesis of this study is the assumption that the period of individual ideas for the development of balance science and relevant methodological approaches that can objectively be used as a means of enhancing the validity of contemporary research. The scientific validity of the proposed use of ideas formed in the past in the designated territory is based on the following postulates: proposals for improving the balance sheet at the expense of past experience in the principles of valuation of balance sheet items and the introduction of the methodological principles of capital structuring formulated in the past (balance sheet liability). These approaches are justified in line with contemporary financial management paradigms, including sustainable development management concepts. The scientific novelty of the study is that for the first time in historiography, objective data on the contribution of Galicia's scientists to the global development of balance science are presented, and suggestions have been made as to the possibility of using certain developments to deepen modern principles and approaches to improving the form of balance generalization. 

The methodology of the study is based on the principles of historicism, scientificity, verification, authoritative objectivity, moderate narrative constructivism. Using general scientific and interdisciplinary methods of cognition, conceptual and methodological developments of Western Ukrainian scientists in the field of balance studies in the period declared by the study were evaluated. Systematic methodology is ensured by the coherent use of general scientific (analysis, synthesis, generalization), historical (historical-genetic, historical- system) methods and the application of specific tools for the subject area of knowledge.

1. Baruch, L. (2018). The deterioration usefulness of financial report information and how to reverse it. [Accounting and Business Research], 48, 5, 465-493.
https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1470138

2. Kamіnska, T.G., Tsaruk, N. G., Ulchak, O.V., Garapko, N.I, Melnik, Z.Yu. (2015). Aktivіzatsіya krugooborotu kapіtalu: oblіkovo-kontrolniy aspekt [Activation of the cycle capital: accounting and control aspect]. Nizhin: Vidavets PP Lisenko M.M. [in Ukrainian].

3. Dovbush, V.I. (2013). Balans pidpriemstva: istoriya viniknennya, rozvitku ta stanovlennya [The balance of the enterprise: history of origin, development and formation]. Naukovo-praktichne vidannya «Nezalezhniy AUDITOR» [in Ukrainian].

4. Kulyk, V.A. (2010). Bukhhalterskyi balans: munyle, suchasne, maibutnie [Balance: Past, Present and Future]. Poltava: RVV PUET [in Ukraine].

5. Simon, G. (1899). Di Bilalanzen der Uftigenfellitaften. German Veit Simon. Berlin.

6. Schmalenbach, E. (1931). Dynamische Bilanz (Funfte Auflage). G.A. Gloeekner, Verlagsbuchhandlung in Leipzig.

7. Schmidt, F. (1921). Die organische Bilanz im Rahmen der Wirtschaft (zweite, durchgqsehene und erweiterte Auflage). Verlagsbuchaltung in Leipzig: G.A. Gloeckner.

8. Pylypenko, L.M. (2016). Rozvytok kontseptsii pobudovy systemy publichnoi zvitnosti korporatsii v umovakh postindustrialnoi ekonomiky [Development of concepts for building a system of public reporting of corporations in a post-industrial economy]. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University [in Ukrainian].

9. Ciompa, P. (1910). Grundrisse einer öekonometrie und die auf der Nationalökonomie aufgebaute natürliche theorie der buchhaltung; ein auf Grund neuer ökonometrischer Gleichungen erbrachter Beweis, dass alle heutigen Bilanzen falsch dargestellt werden Verlag des Handelsschulvereines in Lemberg. Lemberg: Druck von Artur Goldman in Lemberg.

10. Biadacz, R. (2015) Rachunek zysków i strat w Polsce do 1918 roku, [w:] A. Kamela-Sowińska (red. nauk.), Rachunkowość warta Poznania. Teoria i historia rachunkowości. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

11. Karl-Friedrich, Israel (2016). Pawel Ciompa and the meaning of econometrics: A comparison of two concepts. Document de travail du GRANEM.

12. Lemishovska, O.S. (2018). Pavlo Cіompa (1886-1914) - Lvіvskiy vcheniy u sferі buhgalterskogo oblіku ta yogo "Narysy ekonometrіi" (nedoslіdzhenі storіnki іstorіi) [Pavel cіompa (1886-1914). Lviv scientist in accounting and his "Essays in Econometrics" (unexplored pages of history)]. Istorіya nauki ta bіblіografіstika. Retrieved from http://inb.dnsgb.com.ua/2018-1/14.pdf [in Ukrainian].

13. Góra, W. (1920). Bilanse. Studja ekonomiki prywatnej / Witołd Góra. Lwów - Warszawa: Książnica t-wa Nauczycieli szkół wyżsżych.

14. Lenkiewicz, W. (1905). Rachunkowość pojedyńcza i podwójna (dla wiekszej własnosci ziemskiei) / Władizsław Lenkiewicz. Lwów: Drukarnja i litografia Pillera i Spolki.

15. Seifetr, T. (1930). Polskie bilansoznawstwo / Teofil Seifetr . Lwow - Warszawa: Ksiażnica-Atlas, zjednoczone zaklady kartograficzne i wydawnicze tow. naucz. szkol sredn. i wyzsz. SP. AKC.

16. Tomanek, F. (1932). Wartość w economice a w bilansach. Streszezenie wykładu inauguracyjnego, wygłoszonego w dniu 16 pażdziernika 1932 r. w wyższej szkole handlu zagranicznego we Lwowie. Odbitka z księgi zbiorowej p.t.: "Życie gospodarcze a ecjnjmika społeczna". (Vols.2). Lwow: Bibljoteki Polskiego Towarzysiwa Economicznego we Lwowie.

17. Tomanek, F. (1935). Przebudowa życia gospodarczego a rachunkowość (referat wygłoszony na 1-ym regjonalnym zjeżdzie księgowych okręgu Lwowskiego w dniu 1 wrzesnia 1935 r.), Warszawa.

18. Ozeran, A.V. (2012). Doslіdzhennia evolyutsіi buhgalterskoi (finansovoi) zvіtnosti na terenah suchasnoi Ukrainy [Investigation of the evolution of accounting (financial) reporting in the territory of modern Ukraine]. Formuvannya rynkovoi ekonomіky. [in Ukrainian].

19. Tsyigankov, K.Yu. (2006). Buhgalterskiy balans v istoricheskom razvitii [Balance sheet in historical development] Vserossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal. [in Russian].

20. Sokolov, Ya.V. (1999). Bukhgalterskiy uchet: ot istokov do nashikh dney. [Accounting: from the sources to our day]. Moscow: Audit UNITI. [in Russian].

21. Chizhevska, A.V (2006). Rozvitok buhgalterskogo balansu [Balance sheet development]. Zhytomyr. [in Ukrainian].

22. Sher, I.F. (1925). Buhgalteriya i balans: per. s nem [Accounting and balance] M.:Izd-vo «Ekonomicheskaya zhizn». [in Russian].

23. Bethge, Y. (2000). Balansovedenie [Balancing; Maintaning balance] V.D. Novodvorskiy (Ed.). Moscow: Bukhhalterskyi uchet Accounting. [in Russian].

24. Petroleum-Industrie-Aktiengesellschaff in Wien Towarzystwo akcijne dla przemyslu naftowego w Wiedniu (1907-1919). Spulka z ograniczonoj odpowiedzialnosci we Lwowie/

25. Stern, R. (1902). Buchhaltungs-Lexikon. Wien und Leipzig.

26. Reisch, R., Kreibig, K. (1907, 1909). Bilanz und Steuer, I Band Wien, II Band Wien.

27. Gorbachevskiy, V. (1946). Kurs buhgalterii [Accounting course]. [in Ukrainian].

28. Kormosh, T. (1895). Praktichniy pіdruchnyk dlya tovarystv zadatkovykh, osnovanyh na pіdstavі zakonu z dnya 9/IV. 1873 [A Practical Guide for Law Firms Based on the Law of 9 / IV. 1873]. [in Ukrainian].

29. Galle, Ja. (1938). Zarys ksiegowosti kupieckij: dla szkol przysposobienia kupieckiego I stopnia i II klasy gimnazjum kupieckiego. Lwow-Warszawa: Ksiaznica - Atlas S.A.

30. Sciborski, A. (1912). Podręcznik do nauki rachunkowości ogólnej i państwowej. Opracowany wedlug wykladów radcy Dworu Tadeusza Klusik-Orzechowskiego na c.k Uniwersytecie we Lwowie: cześć I. Lwów: Drukarnja szcęsnego Bednarskiego we lwowie, nakladem wydawcy.

31. Au, Juliusz. (1899). Nauka rachunkowosci dla potrzeb cospodarstwa wiejskiego zastosowanej. Lwow: I. Zwiazkowa drukarnja we Lwowe.

32. Gorniak, St. (1936). Tematy do ksiegowosti kupieckij: Czesc I. Handel detaliczny: ksiegi szczegolowe inwentrz; Czesc IV. Bilanse; Czese VII. Ewidencja obrotu towarami. Lwow-Warzawa: Ksiaznica-Atlas.

33. Biliansy Kooperatyv prynalezhnykh do Reviziinoho soiuzu Ukrainskykh Kooperatyv u Lvovi, obiednanykh v okruzhnykh oseredkakh Stanyslavskoho voievodstva, (1936). Bezplatnyi dodatok do "Hospodarsko-Kooperatyvnoho Chasopysu", orhanu Reviziinoho soiuzu Ukrainskykh kooperatyviv u Lvovi. Lviv: drukarnia "Hrafiia".