DETERMINING THE LEVEL OF RESOURCES SAVINGS OF THE PRODUCT LIFE CYCLE

EP.
2017;
: pp. 195-198
1
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
2
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

We proposed to use a useful life index to take into account the time of decay in the environment of the product and the time of useful product use. Application of a waste generation index to assess the level of waste generation at the stage of the product life cycle is suggested. The unitary index of efficient use of natural resources is calculated on the basis of thementioned indices

[1] Makovets'ka Yu. M. Otsinyvannya zhyttyevoho tsyklu produktsiyi yak instrument vplyvu na minimizatsiyu vidkhodiv [Electronic resource] / Yu. M. Makovets'ka // Elektronne naukove fakhove vydannya ““Efektyvna ekonomika”, Dnipropetrovs'k, 2012, No. 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1529

[2] Bendiuh V. I. Ekolohichnyi kontrol u zhyttievomu tsykli produktu [Text] / V. I. Bendiuh, B. M. Komarysta //  V Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Ynnovatsyonnie puty modernyzatsyy bazovikh otraslei promishlennosty, enerho- i resursosberezhenye, okhrana okruzhaiushchei pryrodnoi sredy”, 23–24, March 2016, Kharkiv. – P. 89–91.

[3] Komarysta B. M. Vyrobnyche zabrudnennya v otsintsi zhyttyevoho tsyklu produktu [Text] / B. M. Komarysta, V. I. Bendiuh // Stalyy rozvytok – ХХІstolittya: upravlinnya, tekhnolohiyi, modeli. Dyskusiyi 2017: kolektyvna monohrafiya. NTUU ― KPI im. Ihorya Sikors'koho; In-t telekomunikatsiy ta hlobal'noho informatsiynoho prostoru NANU; Vyshcha ekonomikohumanitarna shkola. – Kyiv, 2017. – P. 238–246.

[4] Komarysta B. M. Avtomatyzovana systema otsinky vplyvu zhyttyevoho tsyklu produktu na navkolyshnye seredovyshche [Text] / B. M. Komarysta, V. I. Bendiuh // Ekolohichna bezpeka: suchasni problemy ta propozytsiyi. Zbirnyk naukovykh prats' Vseukrayins'koyi naukovopraktychnoyi konf. (Kharkiv, 21, April 2017 y.). Vol. 1. – Kyiv: Interservis, 2017. – P. 139–146.

[5] DSTU ISO 14024:2002. Ekolohichni markuvannya ta deklaratsiyi. Ekolohichne markuvannya typu I. Pryntsypy ta metody (ISO 14024:1999, IDT) / V. Horopats'kyy (per.i nauk.-tekhn.red.). – Ofits. vyd – Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2004. – IV, 10 p. – (Natsional'nyy standart Ukrayiny).