LIFE AND SCIENTIFIC PRIORITIES OF PROFESSOR IHOR PETRUSHKA

EP.
2017;
: pp. 241-244
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

[1] Metody prohnozuvannia sorbtsiinykh protsesiv z vykorystanniam pryrodnykh sorbentiv / I. M. Petrushka, M. S. Malovanyi, Iu. I. Yatchyshyn, K. I. Petrushka // Naukovi pratsi [Odeskoi natsionalnoi akademii kharchovykh tekhnolohii]. – 2015. – Vyp. 47(1). – S. 48–52.

[2] Modeliuvannia protsesiv ochyshchennia stokiv vid syntetychnykh barvnykiv pryrodnimy sorbentamy / Malovanyi M. S., Petrushka I. M., Petrus R., Leskiv H. // Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti. Naukovo-tekhnichnyi zhurnal. – ISSN 1726-5428. – No. 2. – 2007. – S. 41–47.

[3] Teoriia lokalnoi izotropnoi turbulentnosti pry adsorbtsii barvnyka aktyvnoho aloho 4ZhT na hlaukoniti./ Petrushka I. M. //Skhidno-Ievropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii. – 2011. – No. 6/6(54). S. 39–42.

[4] Vneshnedyffuzyonnaia kinetyka adsorbtsyy krasytelia anionnoho krasnoho 8S na hlaukonyte / Y. M. Petrushka, Ia. M. Humnytskyi, M. S.Malovanyi // Teoretycheskye osnovy khymycheskoi tekhnolohyi”. T. 46, No. 6. – 2012. – S. 1–5.