ANALYSIS OF TECHNOGENIC LOAD ON THE AIR BASIN OF INDUSTRIAL AND URBAN AGLOMERATIONS IN UKRAINE

EP.
2019;
: pp.135-142
1
Odessa State Environmental University
2
Odessa State Environmental University

The influence of the main sources of anthropogenic pollution on the state of the air of some industrial and urban agglomerations in Ukraine is examined in the paper. The level of anthropogenic load on the air basin from the stationary and mobile sources of pollution is assessed, their contribution to the overall level of air pollution is determined.

[1] Chugai А., Safranov T., Holik Yu.: International Journal of Engineering & Technology (UAE), 2018, 7 (4.8), 783.
[2] Bezuhlaia E.Iu. Monytorynh sostoianyia zahriaznenyia atmosferы v horodakh. Lenynhrad: Hydrometeoyzdat, 1986. (in Russia)
[3] Adamenko O.M., Rudko H.I. Ekolohichna heolohiia. Kyiv: Manuskrypt,1997. (in Ukrainian)
[4] Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Dnipropetrovskii oblasti za 2016 rik. Dnipro, 2017. (in Ukrainian)
[5] Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2015 rotsi. Kyiv, 2017. (in Ukrainian)
[6] Chugai A.V., Cherniakova O.I., Bazyka Yu.V.: Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu              im. V.N. Karazina, Ser. «Ekolohiia», 2018, 19, 75. (in Ukrainian)
[7] Ekolohichnyi pasport Dnipropetrovskoi oblasti za 2013 rik. Dnipro, 2014. (in Ukrainian)
[8] Ekolohichnyi pasport Dnipropetrovskoi oblasti za 2014 rik. Dnipro, 2015. (in Ukrainian) 
[9] Ekolohichnyi pasport Dnipropetrovskoi oblasti za 2015 rik. Dnipro, 2016. (in Ukrainian) 
[10] https://www.slideshare.net/DIA_investment/ss-87975316. 
[11] Ekolohichnyi pasport Dnipropetrovskoi oblasti za 2017 rik. Dnipro, 2018. (in Ukrainian)
[12] Dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Kharkivskii oblasti u 2017 rotsi. Kharkiv, 2018. (in Ukrainian) 
[13] Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Kharkivskii oblasti za 2013 rik. Kharkiv, 2014. (in Ukrainian)  
[14] Ekolohichnyi pasport Kharkivskoi oblasti za 2016 rik. Kharkiv, 2017. (in Ukrainian)   
[15] Ekolohichnyi pasport Kharkivskoi oblasti za 2014 rik. Kharkiv, 2015. (in Ukrainian)   
[16] Ekolohichnyi pasport Kharkivskoi oblasti za 2015 rik. Kharkiv, 2016. (in Ukrainian)    
[17] Ekolohichnyi pasport Kharkivskoi oblasti za 2017 rik. Kharkiv, 2018. (in Ukrainian)   
[18] Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u Lvivskii oblasti v 2013 rotsi. Lviv, 2014. (in Ukrainian)
[19] Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u Lvivskii oblasti v 2014 rotsi. Lviv, 2015. (in Ukrainian)
[20] Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u Lvivskii oblasti v 2015 rotsi. Lviv, 2016. (in Ukrainian)
[21] Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u Lvivskii oblasti v 2016 rotsi. Lviv, 2017. (in Ukrainian)
[22] Ekolohichnyi pasport Lvivskoi oblasti za 2017 rik. Lviv, 2018. (in Ukrainian) 
[23] Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Kyivskoi oblasti u 2017 rotsi. Kyiv, 2018. (in Ukrainian)
[24] http://old.adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index.pdf.
[25] Bazyka Yu.V., Terlina D.V., Chugai A.V.: Vseukrainska naukova on-line konferentsiia zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh vchenykh «Suchasni problemy ekolohii», Ukraine, Zhytomyr, 2019, 26. (in Ukrainian)
[26] Ekolohichnyi pasport Kyivskoi oblasti za 2014 rik. Kyiv, 2015. (in Ukrainian)