INCREASING THE EFFICIENCY OF THE USE OF THERMAL POWER PLANTS WASTE IN ROAD CONSTRUCTION AND REPAIR

EP.
2019;
: pp.179-184
1
Lviv Polytechnic National University
2
National Transport University
3
National Transport University
4
National Transport University

The results of literary studies on the level of ash-slag waste accumulation, its low utilization and use in Ukraine are presented. The results of previous years’ research are shown, which indicate the possibility of their wide application in road construction. The main reasons for inhibiting the use of ash-slag waste in the road industry are indicated. Attention is paid to the emergence of more favourable conditions for increasing the efficiency of the use of ash-slag waste for the construction, reconstruction, repair and maintenance of roads and streets in the current economic conditions.

[1] Khlopytskii О.О.: Pratsi Оdeskoho politekhnichnoho universytetu, 2013, № 3 (42), 91.
[2]Khlopytskii О.О.: Scientific Journal «Science Rise», 2014, 4/2(4), http://cyberleninka.ru/viewer_images/15692275/p/1.png.
[3] Кutovyi V. О.: Visti avtomobilno – dorozhnoho instytutu, 2006,  № 1(2), 90.
[4] Cherentsova А.А.: Elektronnoe nauchnoe izdanie «Uchenye zametki ТОGU», 2012, 3, 29.
[5] Barieva E.R.: Izvestiia bysshikh uchebnykh zavedenii. Problemy energetiki, 5-6, 108.
[6] http://ukrainka.org/community/ problema-zolovidvalu.html.
[7] http://rr.nmu.org.ua/pdf/2013/20131016-52.pdf.
[8] Radovenchik V. М.: Тverdi vidkhody: zbir, pererobka, skladuvannia, Кyiv 2010. 
[9] Sysoiev Yu. М.: Коmpleksnoe ispolzovanie zоl uglеy v narodnom khоziaystve. Izd-vо Irkut. un -tа, Irkutsk 1989, 9–10.
[10] http://lad.vn.ua/ekonomika/ladizhinska-tes-pustila-na-prodazh-zoloshlako....
[11]http://portal.lviv.ua/article/2016/04/01/dlya-budivnitstva-dorig-mozhna-....
[12] Меtоdicheskie rekomendatsii pо оprеdеlеniyu ekonomicheski ratsionalnoy оblasti ispolzovaniia оtkhodоv ТES i GRES v dorozhnom stroitelstve. Моskvа 1987.
[13] Grabovchak V.V. Dis…kаnd. tеkhn. nаuk. КNUBА, Кyiv 2013
[14] DBN V.2.3-4:2007
[15] DSTU B V.2.1-2-96.
[16] VBN V.2.3-218-541:2010.
[17] DSTU B V.2.7-29-95.
[18] DSTU B V.2.7-74-98.
[19] DSTU B V.2.7-181:2009.
[20] DSTU B V.2.7-211:2009.
[21] DSTU - N B V.2.3-39:2016.
[22] DSTU - N B V.2.7-305:2015.
[23] SOU 42.1-37641918-104:2013.
[24] DSTU - N B V. 2.3-32:2016.
https://doi.org/10.12968/nuwa.2016.24.32
[25] DSTU - N B V.3.2-5:2016.
[26] VBN V.2.3-218-539:2007.
[27] DBN V.1.2-5:2007.