INCREASING THE LEVEL OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF DRILLING SLUDGE STORAGES

EP.
2021;
: pp.102-109
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
3
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
4
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

The main sources of soil pollution due to the development of oil and gas fields are analyzed. It is shown that the main sources of oil products entering the soil are sludge accumulators and drilling barns. A new construction of a drilling barn and a scheme of reclamation of the existing ones are proposed. The implementation of such developments will minimize the ingress of oil-containing fluids into the soil and increase the level of environmental safety of oil and gas development processes.

1. Abrosimov, A. A., Dolomatova, M. Yu., & Teliasheva R. (2002). Ekolohiia pererobky vuhlevodnevykh system. M.: Khimiia.

2. Alієv S. A., Gvozdenko D. V., Babaєv M. P., & Gadzhiev D. A. (1981). Rekomendacii po rekul'tivacii neftezagryaznennykh zemel'. Baku: Ehlm.

3. Cristaldi, A., Conti, G. O., Jho, E. H., Zuccarello, P., Grasso, A., Copat, C., & Ferrante, M. (2017). Phytoremediation of contaminated soils by heavy metals and PAHs. A brief review. Environmental Technology & Innovation8, 309-326.

https://doi.org/10.1016/j.eti.2017.08.002

4. Davydova, S. L., & Tahasov, V. I. (2004). Nafta yak palyvnyi resurs i zabrudniuvach dovkillia. M. : RUDN.

5. Denysiuk, S. P., Kotsar O. V., & Chernetska Yu. V. (2016).  Enerhetychna efektyvnist Ukrainy. Krashchi proektni idei: Proekt "Profesionalizatsiia ta stabilizatsiia enerhetychnoho menedzhmentu v Ukraini". K. : KPI im. I.Sikorskoho.

6. Heletukha, H. H.,  Zheliezna, T. A., & Oliinyk, E. N. (2013). Perspektyvy vyrobnytstva teplovoi enerhii z biomasy v Ukraini. Promyslova teplotekhnika, 35 (4), 5-15.

7. Heletukha, H. H., Zheliezna, T. A., & Tryboi, O. V. (2014). Perspektyvy vyroshchuvannia ta vykorystannia enerhetychnykh kultur v Ukraini. Analitychna zapyska BAU №10 Bioenerhetychna asotsiatsiia Ukrainy.

8. Long, X., Ni N., Wang, L., Wang, X., Wang, J., Zhang, Z., Zed, R., Liu, Z., & Shao, H. (2012). Phytoremediation of

9. Cadmium‐Contaminated Soil by Two Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Genotypes. Xiaohua Long, 41(2) , 202-209. doi: https://doi.org/10.1002/clen.201100668

https://doi.org/10.1002/clen.201100668

10. Mandryk, O. M., Pukish, A. V., & Mykhailiuk, Y. D. (2015). An assessment of the influence of the main oil industry technological processes on the environment. AGH Drilling, Oil, Gas32.

https://doi.org/10.7494/drill.2015.32.4.723

11. Skitsa, L., Yatsyshyn, T., Liakh, М., & Sydorenko, О. (2018). Ways to improve safety of a pumping-circulatory system of a drilling rig. Mining of mineral deposits, 12 (3), 71-79.

https://doi.org/10.15407/mining12.03.071

12. Shkitsa, L., Yatsyshyn, T., Popov, A., & Artemchuk, V. (2013). Forecasting Spreading of Contaminating Agents in the Atmosphere on the Territory of a Drilling Unit. Prognozirovaniie rasprostraneniia zagriazniaiushchikh veshestv v atmosfere na territorii burovoi ustanovki], Oil Industry, (11), 136-140.