THE INFLUENCE OF TERRAIN, CLIMATIC CONDITIONS AND FACTORS ON THE ATMOSPHERIC AIR MONITORING SYSTEM, BASED ON THE IMPLEMENTATION OF EU LEGISLATION ON THE EXAMPLE OF LVIV REGION

EP.
2023;
: pp.94-100
1
Department of Ecology and Natural Resources of the Lviv Regional State Administration
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The article is devoted to the influence of terrain, landscapes, and meteorological conditions on the establishment of air quality monitoring points in the relevant territory of the Lviv region. The main factors affecting the distribution of the concentration of pollutants in atmospheric air during the design of air monitoring stations have been determined. It was established that the level of the surface concentration of pollutants increases with an increase in the power of the emission source, the density, and size of impurity particles, and decreases with an increase in the height and radius of the orifice of the emission source, the temperature of the emission, and the rate of release of impurities from the source.

1. Boyko V.V.. & Plyatsuk L.D.(2010). Analysis of modern methods of atmospheric dispersion modeling. Visnyk Kremenčucʹkoho nacionalʹnoho universytetu im. M. Ostrohradskoho, 6(65), 1-4. Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/5802/1/Pliatsuk.pdf

2. Constitution of Ukraine dated 28.06.1996, №254k/96-VR.

3. Docenko, L. V., & Demydenko, A. S. (2014). Comparative analysis of methods for determining the level of atmospheric air pollution. Ekolohična bezpeka, 2(18), 71-74. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekbez_2014_2_14

4. Korhanbajev, B. N. (2005). Rozrachunok sumarnych značenʹ faktoriv otočujučoho seredovyšča, ščo vplyvajutʹ na orhanizm ljudyny. Hidrometeorolohija i ekolohija, 4, 178-186.

5. Kovalchuk, I. P., Ivanov, Je. A., & A ndreychuk, Ju. M. (2004). Modeljuvannja stanu pryrodno-antropohennych system z vykorystannjam HIS-technolohij. Heodezija, kartohrafija i aerofotoznimannja, 65, 105-110. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/321886776_Modeluvanna_stanu_pri...

6. Law of Ukraine “On Air protection” dated 16.10.1992, №2707-XII.

7. Law of Ukraine “On Environmental protection” dated 25.06.1991, №1264-XII.

8. Onyshchenko V. O., Holik Ju.O., Illjash O.E., Maksjuta N. S. ta in. (2017). Rehionalna prohrama ochorony dovkillja, racionanoho vykorystannja pryrodnych resursiv ta zabezpečennja ekolohichnoi bezpeky z urachuvannjam rehionalnych priorytetiv Poltavskoі oblasti na 2017–2021 roky («Dovkillja – 2021»), 131. Retrieved from https://poda.gov.ua/

9. Pljacuk, L. D., & Bojko, V. V. (2011). Ocinka vplyvu polja vitru ta koeficijenta turbulentnosti pry modeljuvanni rozpovsjudžennja vykydiv v atmosferi. Visnyk KDPU im. M. Ostrohradskoho, 1(66), 141-144.

10. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 14 serpnja 2019 roku №827 «Dejaki pytannja zdijsnennja deržavnoho monitorynhu u haluzi ochorony atmosfernoho povitrja». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF

11. Cnizhko, S.I., & Shevchenko, O.H. (2011). Urbometeorolohični aspekty zabrudnennja atmosfernoho povitrja velykoho mista. K.: Obriï, 297. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Snizhko_Sergiy/publication/31203957...

12. Sonkyn L. R. (1991). Synoptyko-statystychnyy analiz i korotkoterminovyy prohnoz zabrudnennya atmosfery. L.: Hydrometeoyzdat, 250.