Вимоги до оформлення тез доповіді

На електронну адресу Оргкомітету надсилати наукову статтю обсягом до 5 сторінок (разом з рисунками, таблицями та формулами), які відповідають тематиці конференції.

Статтю потрібно подати у форматі doc., MSWord. Шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 14, через один інтервал з усіма полями 2,0 см. Абзацний відступ 1,25, вирівнювання по ширині, без нумерації сторінок. Бібліографічний список складати в алфавітному порядку й послідовно нумерувати. Посилання на літературні джерела у тексті статті позначати арабськими цифрами у квадратних дужках [1, 2 і т. д.].

Зразок оформлення тез доповіді:

ГЕОГРАФІЯ СОЛІДАРНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ (жирний, 14 tnr)

Лущик Марія Василівна (жирний, 12 tnr)
к. геогр. н., доц., доцент кафедри туризму,
Національний університет «Львівська політехніка», Львів
(курсив, 12 tnr)

 

Текст анотації українською мовою (курсив, 12tnr).
Ключові слова: (жирний курсив, 12 tnr) солідарний туризм (курсив, 12tnr).

Текст анотації англійською мовою (курсив, 12 tnr).
Key words: (жирний курсив, 12 tnr) solidarity tourism (курсив, 12tnr).

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст (14 tnr).

 

Література: (жирний, 12 tnr)

1. Короткий оксфордський політичний словник / Уклад. І. Маклін, А. Макмілан. – К.: Основа, 2006. – 789 с. (12 tnr).