Organizing Committee

Organizing Committee Chair

Nataliia Melnykova, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

 

Organizing Committee Members

Solomia Fedushko    Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Volodymyr Melnykov    Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Nataliia Lotoshynska    Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Nataliia Horbal    Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Jaroslav Tolstiak    Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Nataliya Boyko    Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Dmytro Danylyuk    Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Roman Kaminskyy    Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Khrystyna Zub    Lviv Polytechnic National University, Ukraine