The connection of the glacial landforms of the Svydovetsky mountain group with tectonics

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Al'ter S. P. O metodah deshifrirovanija, deshifrovochnyh priznakah i osnovnyh jetapah deshifrovochnogo processa. Izv. Vsesojuzn. geogr. ob-va, t. 99. vyp. 4, 1967.
  2. Bondarchuk V. G. Geologіchna budova Ukraїns'koї RSR. K., 1963.
  3. Sapfirov G. N. Strukturnaja geologija. «Nedra», 1965.
  4. Shhukin N. S. Obshhaja morfologija sushi, t. I, M., 1960.
  5. Geologija SSSR, t. X1VII1, Karpaty, M., 1966.
  6. Romer E. Epoka lodowa na Swidowcu. Kraków, 1905.