The Application of Leveling Instruments Koni-007 for I class Levelling

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Batrakov Ju. G., Ljubarc V. P., Kovalenko A. N., Romejko D. F. Polevye issledovanija i opyt primenenija v proizvodstve nivelirov Koni-007 i Ni-VZ. Izvestija vuzov. «Geod. i ajerofotos#emka», № 3. 1965.

2. Meshherskij I. I. Nekotorye istochniki oshibok pri rabote nivelirom N'i-2 s kompensatorom. Tr. CNIIGAiK, vyp. 147, M., 1962.

3. Meshherskij I. I. Issledovanie nivelira Koni-007. «Geodezija i kartografija», № 5, 1964.

4. Ogloblin D. I. i Rejzenkpnd I. Ja. Novye markshejderskie pribory, Gosgortehizdat, M„ 1961.

5. Schmidt V. Das Kompensator—Nivellier Koni-007. «Vermess. Inform.», № 12. 1960.

6.     Deumlich F. Zum Stand der Entwicklung selbsthorizontierender Nivelliere. «Z. Vcimessungstechnik», № 7, 1961.

7.     Neubert K., Wermann W. Erprobung der Funktionstüchtigkeit des Koni 007 durch Untersuchungen im Markscheide — Institut und im praktischen Einsatz. «Z. Vermessungstechnik», .N» 3, 1962.

6. Rabe G. Untersuchungsmessungen mit dem Kompensator —- nivellierinstrument Koni 007 des VFB Carl Zeiss Ієna. «Z. Vermessungstechnik», № 9, 1963.