Volume 13, 1971

In this Number

(22 papers)
K. D. Chuchupaka, Ye. M. Medvetskyi, E. S. Havrylova, O. S. Kolosova-Yehorova, V. U. Fedenko, S. I. Pomazanov, I. M. Lazarenko
107-111