On the measurement of the lengths of lines by a radio rangefinder in two visibilities

Received: March 03, 1970
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Devjatova V. A. Mikroajerologicheskie issledovanija nizhnego kilometrovogo sloja atmosfery. Gidrometeoizdat, L., 1957.
2. Instrukcija o postroenii Gosudarstvennoj geodezicheskoj seti SSSR, «Nedra», 1966.
3. Pustyl'nik E. I. Statisticheskie metody analiza i obrabotki nabljudenij «Nauka», M., 1968.