Features of diurnal course of refraction coefficient at mountainousvalley district of the Carpathians

1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Izotov A. A., Pellinen L. P. Issledovanie zemoj refrakcii i metodov geodezicheskogo nivelirovanija. Tr. CNIIGAiK, vyp. 102, M., 1955.
  2. Maslich D. I. O tochnosti geodezicheskogo nivelirovanija v gornyh uslovijah. L'vov, 1957.
  3. Pustyl'nik E. I. Statisticheskie metody analiza i obrabotki nabljudenij. "Nauka", M., 1968.