About identifying the cause of stereo projector malfunction

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University; Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas , Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture
  1. Vasil'ev L. N. Raschet dopuskov na justirovku kardanov v fotogrammetricheskih priborah. -— «Geodezija i kartografija», 1964, № 9.
  2. Kalantarov E. I., Krasnopercev B. V. Opredelenie instrumental'nyh oshibok universal'nyh stereofotogrammetricheskih priborov. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, vyp. 4, 1971.
  3. Lobanov A. N. Fototopografija, M., VIA, 1949.
  4. Sverdlov F. K. Opredelenie instrumental'noj tochnosti universal'nyh stereofotogrammetricheskih priborov. — «Geodezija i kartografija», 1970, № 3.