On the air temperature effect on the accumulation mechanism of errors depending on elevation value

Authors:
1
National Forestry University of Ukraine
  1. Ostrovskij A. L., Hizhak L. S., Kmetko I. N. O vlijanii refrakcii v vysokotochnom nivelirovanii. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 2. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1965.
  2. Pavliv P. V. Issledovanie oshibok, zavisjashhih ot prevyshenij pri nivelirovanii vdol' rek. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 5. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1966.
  3. Pavliv P. V. Issledovanie oshibok geometricheskogo nivelirovanija, zavisimyh ot velichiny prevyshenij. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 8, Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1969.
  4. Jentin I. I. Vysokotochnoe nivelirovanie. — Tr. CNIIGAiK, vyp. 111, M., Geodezizdat, 1956.