Measurement of zenith distances according to the observation program symmetrical with respect to moments of quiet images

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Dzhuman B. M. O tochnosti izmerenija zenitnyh rasstojanij v periody spokojnyh izobrazhenij pri vetre. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 4, Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1966.